- B Компактный камера Samsung ST70

Страница: 59 из 109

background image

58

Ǫ ȌȈȕȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ. ǴȍȕȦ
ȕȈșȚȘȖȍȒ ȌȖșȚțȗȕȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȘȍȎȐȔȈȝ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ,
ȒȘȖȔȍ ȘȍȎȐȔȈ ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ.

 ȅȓȍȔȍȕȚȣ, ȖȚȔȍȟȍȕȕȣȍ * , ȧȊȓȧȦȚșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ ȗȖ

țȔȖȓȟȈȕȐȦ.

Ä

ǴȍȕȦ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȣ ȉȍȏ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ.

ǴȍȕȦ ǯǪǻDz

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȋȘȖȔȒȖșȚȤ ȏȊțȒȖȊȖȑ ȏȈșȚȈȊȒȐ, ȏȊțȒȈ ȗȘȐ
șȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȐ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȌȘțȋȐȝ ȏȊțȒȖȊȣȝ șȐȋȕȈȓȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ
ȏȊțȒȈ, șȐȋȕȈȓȐȏȐȘțȦȡȍȋȖ Ȗȉ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ.

- ǹțȉȔȍȕȦ [ǫȘȖȔȒȖșȚȤ]: [ǪȣȒȓ.],

[ǵȐȏȒȈȧ],

[ǹȘȍȌȕȧȧ]*,

[ǪȣșȖȒȈȧ]

ǫȘȖȔȒȖșȚȤ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȏȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ șȓȣȠȍȕ ȗȘȐ
ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.
 - ǯB. ǯǨǹǺǨǪDzǨ: [ǪȣȒȓ.]*, [1], [2], [3]

ǯȊțȒȖȊȈȧ ȏȈșȚȈȊȒȈ

ǯǪǻDz ( 

 )

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȏȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ, ȒȖȚȖȘȣȑ
ȉțȌȍȚ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȚȤ șȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȍ
ȏȈȚȊȖȘȈ.
 -  ǯǪǻDz ǯǨǺǪǶǸǨ: [ǪȣȒȓ.],

[1]*, [2], [3]

ǯȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ ȗȘȐ șȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȐ ȏȈȚȊȖȘȈ

ǯȊțȒ.șȐȋȕȈȓ.

ǭșȓȐ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ ȗȖȌȈȟț ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȐȋȕȈȓȈ, ȚȖ ȕȈȎȈȚȐȍ
ȒȕȖȗȖȒ ȉțȌȍȚ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȚȤșȧ ȏȊțȒȖȔ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț Ȋȣ
șȔȖȎȍȚȍ șțȌȐȚȤ Ȗ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

 -  ǹțȉȔȍȕȦ [ǯȊțȒ. ǹȐȋȕ]

: [ǪȣȒȓ.], [1]*, [2], [3]

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɂɜ.ɜɤɥɸɱ. :ȼɵɤɥ.

Ɂɜɭɤ.ɡɚɬɜ :1

Ɂɜɭɤ. ɋɢɝɧ :1

Ɂɜɭɤ ȺɎ 

:ȼɤɥ.

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ 

:ɋɪɟɞɧɹɹ

ȼɵɤɥ.

ɇɢɡɤɚɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ
ȼɵɫɨɤɚɹ

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɂɜ.ɜɤɥɸɱ. :ȼɵɤɥ.

Ɂɜɭɤ.ɡɚɬɜ :1

Ɂɜɭɤ. ɋɢɝɧ :1

Ɂɜɭɤ ȺɎ 

:ȼɤɥ.

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ 

:ɋɪɟɞɧɹɹ

ȼɵɤɥ.

1
2
3

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɂɜ.ɜɤɥɸɱ. :ȼɵɤɥ.

Ɂɜɭɤ.ɡɚɬɜ :1

Ɂɜɭɤ. ɋɢɝɧ :1

Ɂɜɭɤ ȺɎ 

:ȼɤɥ.

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ 

:ɋɪɟɞɧɹɹ

ȼɵɤɥ.

1
2
3

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɂɜ.ɜɤɥɸɱ. :ȼɵɤɥ.

Ɂɜɭɤ.ɡɚɬɜ :1

Ɂɜɭɤ. ɋɢɝɧ :1

Ɂɜɭɤ ȺɎ 

:ȼɤɥ.

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ 

:ɋɪɟɞɧɹɹ

ȼɵɤɥ.

1
2
3