// : PM Компактный камера Samsung ST70

Страница: 57 из 109

background image

56

ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ

 ǪȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ «țȔȕȣȝ» ȒȕȖȗȖȒ

Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ «țȔȕȣȍ ȒȕȖȗȒȐ» ȕȈ ȊȍȘȝȕȍȑ
ȟȈșȚȐ ȒȈȔȍȘȣ Ȍȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȕțȎȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ.

ǬȐșȗȓȍȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ

ǪȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ

ȹ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǯȕȈȟȖȒ

ǹȚȘ.

1

ɪɟɠɢɦ ɫɴɟɦɤɢ

ɋɬɪ.55

2

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɤɚɞɪɨɜ

00001

ɋɬɪ.17

Ɉɫɬɚɜɲɟɟɫɹ ɜɪɟɦɹ

00:00:00

3

ǯȕȈȟȖȒ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ / 

ǯȕȈȟȖȒ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ

-

4

ȉȈȚȈȘȍȑ

ɋɬɪ.15

5

ǸȈȏȔȍȘ ȜȖȚȖ / 

ǸȈȏȔȍȘ ȘȖȓȐȒȈ

ɋɬɪ.40

6

ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɚɞɪɨɜ

ɋɬɪ.40

7

Ɏɨɬɨɜɫɩɵɲɤɚ

ɋɬɪ.35

8

Ⱥɜɬɨɫɩɭɫɤ

ɋɬɪ.36

9

Ⱦɚɬɚ / ɜɪɟɦɹ

2010/01/01  01:00 PM

ɋɬɪ.62

10 ɉɨɥɨɫɚ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɭɦɚ

ɋɬɪ.30

11 Ɋɚɦɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ

ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ

ɋɬɪ.47

12

OIS

ɋɬɪ.52

 ǴȍȕȦ [ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ] ȌȖșȚțȗȕȖ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ [ǰȕȚȍȓȓ. ȊȐȌȍȖ].

[Ɋɟɠɢɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ]

[ɂɧɬɟɥ. ɪɟɠɢɦ]

[Ɋɟɠɢɦ ȼɂȾȿɈ]

[Ɋɟɠɢɦ ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ

ɜɢɞɨɟɤɥɢɩɚ]