(. ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 55 из 109

background image

54

ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɡɚɩɢɫɢ ɜɢɞɟɨ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɡɚɩɢɫɢ ɡɜɭɤɚ.

- ɉɨɞɦɟɧɸ [Ɂɜɭɤɨɡɚɩɢɫɶ]

[ȼɵɤɥ] : 

 

Ɂɚɩɢɫɶ ɜɢɞɟɨ ɛɟɡ
ɡɜɭɤɚ.

[ȼɤɥ.] : 

 

Ɂɚɩɢɫɶ ɜɢɞɟɨ ɫɨ
ɡɜɭɤɨɦ.

[Ɂɭɦ ɛɟɡ ɡɜɭɤɚ] :   Ɂɚɩɢɫɶ ɜɢɞɟɨ ɫ

ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɜɭɤɚ ɨɬ
ɡɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȉȍȏ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ

ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ ȔȖȎȕȖ ȏȈȗȐșȈȚȤ ȉȍȏ
ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ.

Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ǪǰǬǭǶ Ȋ ȔȍȕȦ

[ǯȊțȒȖȏȈȗȐșȤ] ȊȣȉȍȘȐȚȍ [ǪȣȒȓ].
ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ

(  

). 

ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ,

ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉțȌȍȚ ȏȈȗȐșȣȊȈȚȤșȧ
ȉȍȏ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȊșȍȋȖ
ȌȖșȚțȗȕȖȋȖ Ȍȓȧ ȏȈȗȐșȐ ȊȘȍȔȍȕȐ.

ȼɵɤɥ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚɩɢɫɢ ɜɢɞɟɨ

ȼɤɥ.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.