(OIS) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 53 из 109

background image

52

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ǯȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ

Dz ȏȈȗȐșȈȕȕȖȔț șȕȐȔȒț
ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȏȊțȒȖȊȖȑ
ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ. (ǴȈȒș. 10 ș).

- ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈȒȖȕȟȍȕȈ, ȍșȓȐ

ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȐȓșȧ
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ
ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ.

 -  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ

șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ. ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ
ȉțȌȍȚ ȏȈȗȐșȈȕȖ ȕȈ ȒȈȘȚț
ȗȈȔȧȚȐ.

 -  ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ

ȉțȌȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ

10 ș ș ȔȖȔȍȕȚȈ ȏȈȗȐșȐ șȕȐȔȒȈ.
ǭșȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ
ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ ȕȈȎȈȚȤ ȒȕȖȗȒț
șȗțșȒȈ, ȏȈȗȐșȤ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚșȧ.

ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ǪȈȔ țȔȍȕȤȠȐȚȤ ȌȘȖȎȈȕȐȍ

ȒȈȔȍȘȣ ȗȘȐ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȍ.

- ǹțȉȔȍȕȦ [OIS]: [ǪȣȒȓ.], [ǪȒȓ.]

ǶȗȚȐȟȍșȒȈȧ șȚȈȉȐȓȐȏȈȞȐȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ (OIS)

ǼțȕȒȞȐȧ OIS ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ șȓȍȌțȦȡȐȝ șȓțȟȈȧȝ:

- ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȊ

- ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ș ȉȖȓȤȠȐȔȐ ȏȕȈȟȍȕȐȧȔȐ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ

- DzȖȋȌȈ ȌȘȖȎȈȕȐȍ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȐȓȤȕȖ, ȟȚȖ

șȐșȚȍȔȍ ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȐ ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȍȋȖ
ȒȖȔȗȍȕșȐȘȖȊȈȚȤ

- ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ș ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȣȌȍȘȎȒȖȑ

ł ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ șȖ ȠȚȈȚȐȊȖȔ Ȑ ȊȒȓȦȟȍȕȕȖȑ ȜțȕȒȞȐȍȑ OIS ȊȐȉȘȈȞȐȧ

ȌȈȚȟȐȒȈ OIS ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȒȈȘȚȐȕȒȐ. Ǫ ȥȚȖȔ
șȓțȟȈȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȦ OIS.

ł ǷȘȐ țȌȈȘȍ ȒȈȔȍȘȣ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȐșȒȈȎȍȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ Ȍȓȧ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ ȒȈȔȍȘț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ Ȑ șȕȖȊȈ
ȊȒȓȦȟȐȚȤ.

ł ǷȘȐ ȘȈȏȘȧȎȍȕȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȍ  ( 

 ), ȜțȕȒȞȐȧ OIS 

ȕȍȌȖșȚțȗȕȈ.

ł ǭșȓȐ șȒȖȘȖșȚȤ șȢȍȔȒȐ ȗȘȍȊȣȠȈȍȚ 1 șȍȒțȕȌț, ȊȒȓȦȟȍȕ

ȈȊȚȖșȗțșȒ ȐȓȐ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ ȉȈȚȈȘȍȧ, ȞȊȍȚ ȏȕȈȟȒȈ

OIS ȐȏȔȍȕȐȚșȧ ȕȈ șȍȘȣȑ, Ȑ ȜțȕȒȞȐȧ OIS șȚȈȕȍȚ
ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȑ.

OIS

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ʉɨɦɦɟɧɬ.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɋɬɨɩ