(R),(G) (B) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 50 из 109

background image

49

ɉɨɥɶɡɨɜ. RGB

: ȐȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ

ȚȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, Ȕȍȕȧȧ
ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȒȘȈșȕȖȋȖ(R),
ȏȍȓȍȕȖȋȖ(G)Ȑ șȐȕȍȋȖ(B).

 - DzȕȖȗȒȐ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ:ȊȣȉȖȘ R, G, B

 -  DzȕȖȗȒȐ ǪdzǭǪǶ/ǪǷǸǨǪǶ:

ȐȏȔȍȕȧȦȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈ.

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ǷȖșȓȍ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȥȜȜȍȒȚȈ ȗȘȐ șȚȐȓȍȊȖȔ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȐ
șȕȐȔȒȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȧ ȓȐȞȈ ȉțȌȍȚ
ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȑ.

DzȖȋȌȈ ȊȣȉȘȈȕ ȜȖȚȖșȚȐȓȤ, ȜțȕȒȞȐȧ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒȐ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȍȌȖșȚțȗȕȈ.

ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ

ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȜȜȍȒȚȣ
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ,
ȟȚȖȉȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ șȚȈȓȐ
țȕȐȒȈȓȤȕȣȔȐ.

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ

ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz.

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ

Ɂɧɚɱɨɤ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɇɨɪɦɚ

ɗɮɮɟɤɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɩɟɣɡɚɠɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɭɸ ɤɨɩɢɸ. ɗɮɮɟɤɬ ɪɚɡɦɵɬɢɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ.

ȼɢɧɶɟɬɤɚ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɫɬɢɥɟ ɪɟɬɪɨ, ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɦɚɫɤɢ.

Ʌɢɧɡɚ “ɪɵɛɢɣ

ɝɥɚɡ” 1

ɂɫɤɚɠɚɟɬ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ «ɪɵɛɢɣ ɝɥɚɡ».

Ʌɢɧɡɚ “ɪɵɛɢɣ

ɝɥɚɡ” 2

Ɂɚɬɟɦɧɹɟɬ ɤɪɚɹ ɫɧɢɦɤɚ ɢ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɛɥɢɡɤɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ «ɪɵɛɢɣ ɝɥɚɡ».

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

 ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ȊȐȌȍȖ ș ȈȊȚȖȜȐȓȤȚȘȖȔ ȏȈȗȐșȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ

Ȋ ȜȖȘȔȈȚȍ 640x320 ȐȓȐ ȔȍȕȤȠȍ.

 ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȥȚȖȑ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ

ȜȖȚȖșȚȐȓȧ ȐȓȐ ȒȖȘȘȍȒȞȐȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ.