ISO Компактный камера Samsung ST70

Страница: 5 из 109

background image

4

ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ

041   ISO
042

ǩȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ

043

ǶȉȕȈȘțȎ. ȓȐȞȈ

046    

ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ șȗȐșȒȈ Ȗȉȕ. ȓȐȞ

047

ǺȖȕ ȓȐȞȈ

047

ǸȍȚțȠȤ ȓȐȞȈ

047

ǹȗȖșȖȉ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

048

ȅȒșȗȖȏȈȔȍȘ

048

ǪȣȉȖȘ șȚȐȓȧ

049

ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ

050

ǻȓțȟȠ. ȐȏȖȉȘȈȎ

051

ǨȊȚȖȉȈȓȈȕș ȒȖȕȚȘȈșȚȕȖșȚȐ (ACB)

051    

ǺȐȗ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȐ

052    

ǶȗȚȐȟȍșȒȈȧ șȚȈȉȐȓȐȏȈȞȐȧ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ (OIS)

052    

ǯȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ

053    

ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ

054    

ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȉȍȏ
ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ

054    

ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈȗȐșȐ ȊȐȌȍȖ

055 ǰǵǺǭdzdzǭDzǺǻǨdzȄǵȃDZ ǸǭǮǰǴ
055 ǬȐșȗȓȍȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ

ȘȍȎȐȔȈ

056 ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ

ȘȍȎȐȔȈ

056

ǪȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ

057

ǹȢȍȔȒȈ Ȋ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ

024

ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ “ǹȦȎȍȚȣ”

026

ǪȐȌȍȖșȢȍȔȒȈ

026    

ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ ȊȣșȖȒȖȑ
ȟȍȚȒȖșȚȐ HD

027    

ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȉȍȏ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ
șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ

027    

DzȈȒ șȌȍȓȈȚȤ ȗȈțȏț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ (ȏȈȗȐșȤ ș ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍȔ)

028 ǵȈ ȟȚȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ
029 ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȕȖȗȖȒ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

029 DzȕȖȗȒȈ ȗȐȚȈȕȐȧ
029 DzȕȖȗȒȈ șȗțșȒȈ
029 “ǻȔȕȣȍ” ȒȕȖȗȒȐ
030 ǸȣȟȈȎȖȒ ȏțȔȈ W/T
031 DzȕȖȗȒȈ ǰǵǼǶ (DISP) / ǪǪǭǸǽ
032 DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ / Ǫǵǰǯ
033 ǩȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ
034 DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ / ǪdzǭǪǶ
036 DzȕȖȗȒȈ ǨǪǺǶǹǷǻǹDz / ǪǷǸǨǪǶ
038 DzȕȖȗȒȈ MENU
038 DzȕȖȗȒȈ OK
038 ǹȢȍȔȒȈ
039    

ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ȒȕȖȗȒȐ MENU

040

ǸȈȏȔȍȘ ȜȖȚȖ / ǸȈȏȔȍȘ ȘȖȓȐȒȈ

040

DzȈȟȍșȚȊȖ/ ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ

041

ȅȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȧ

ǰǵǺǭdzdz.

ǸǭǮǰǴ