- ( Компактный камера Samsung ST70

Страница: 49 из 109

background image

48

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

Ǫ șȕȐȔȖȒ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ
ȥȜȜȍȒȚȣ ȉȍȏ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ
ȘȍȌȈȒȚȐȘțȦȡȍȋȖ ǷǶ.

1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȣȑ

ǹǺǰdzȄ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz.

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

ǸȍȎȐȔ

ǼǶǺǶǹǺǰdzȄ

ǯȕȈȟȖȒ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ɇɨɪɦɚ

ɗɮɮɟɤɬɵ ɧɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɵ.

ɗɫɤɢɡ

ɉɪɢɦɟɧɟɧ ɫɬɢɥɶ ɷɫɤɢɡɚ.

Ⱥɧɬɢ-ɬɭɦɚɧ

ɉɪɢɦɟɧɟɧ ɱɟɬɤɢɣ ɫɬɢɥɶ.

Ɇɹɝɤɚɹ

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɋȽɅȺɀȿɇɈ.

ȼɵɫɨɤɚɹ

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɊȿɁɄɈ.

Ʌɟɫ

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɱɺɬɤɨɫɬɢ.

Ɋɟɬɪɨ

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɬɨɧɚ.

ɏɨɥɨɞɧ.

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɏɈɅɈȾɇ.

ɋɩɨɤɨɣɧ.

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɋɉɈɄɈɃɇ.

Ʉɥɚɫɫɢɤɚ

Ⱦɨɛɚɜɥɟɧ ɷɮɮɟɤɬ ɄɅȺɋɋɂɄȺ

ɇɟɝɚɬɢɜ

ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɧɢɦɤɚ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜ.

ɉɨɥɶɡɨɜ. RGB

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɧɚ RGB ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ

ǪȣȉȖȘ șȚȐȓȧ

ȅȒșȗȖȏȈȔȍȘ

ǭșȓȐ ȊȈȔ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕțȦ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȦ, ȗȖȗȘȖȉțȑȚȍ
ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȔȍȚȖȌ ȥȒșȗȖȏȈȔȍȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȉȖȓȍȍ ȧȘȒȐȍ șȕȐȔȒȐ.

[ǴȈȚȘȐȟȕȣȑ](

) :  ȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ

ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ
ȖșȕȖȊȍ țșȘȍȌȕȍȕȕȣȝ
ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ
ȒȈȌȘȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȘȈșȟȍȚ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ
ȗȖ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȏȖȕȍ
ȒȈȌȘȈ. ǬȈȕȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ Ȗȉȣȟȕȣȝ
țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ.

[ǺȖȟȍȟȕȣȑ] (

) :  Ȍȓȧ ȥȒșȗȖȏȈȔȍȘȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ

ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȈȧ ȏȖȕȈ Ȋ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ǮDz-
ȌȐșȗȓȍȧ. ǬȈȕȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ
ȖȉȢȍȒȚȖȊ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȒȈȌȘȈ, Ȋȕȍ
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȊșȚȘȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ.

 [ǾȍȕȚȘ-ȊȏȊȍȠȍȕ] (

: ȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ țșȘȍȌȕȍȕȕȣȝ

ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ ȒȈȌȘȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȘȈșȟȍȚ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȗȖ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȏȖȕȍ
ȒȈȌȘȈ. ǬȈȕȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ ȔȈȓȣȝ
ȖȉȢȍȒȚȖȊ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȞȊȍȚȒȈ ȐȓȐ ȕȈșȍȒȖȔȣȝ.

Ä ǵȍ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȥȒșȗȖȏȈȔȍȘ, ȒȖȋȌȈ

șȕȐȔȈȍȔȣȑ ȖȉȢȍȒȚ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋȕȍ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȏȖȕȣ
ȒȈȌȘȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ ȉțȌȍȚ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ. Ǫ ȚȈȒȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ ȓțȟȠȍ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȦ.

ɗɤɫɩɨɡɚɦɟɪ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɋɟɥ.Ɏɨɬɨɫɬɢɥɹ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.