MENU Компактный камера Samsung ST70

Страница: 48 из 109

background image

47

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ǹȗȖșȖȉ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡțȦ ȏȖȕț
ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ
țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ.

[ǷȖ ȞȍȕȚȘț](

) : 

 

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚȣ,
ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ Ȋ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ

[ǴȈȚȘȐȟȕȈȧ](

) :  

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ ȚȖȟȒț
ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ȗȖ 9 ȚȖȟȒȈȔ ǨǼ.

[ǹȓȍȌȧȡȈȧ] (

) :  

ǼȖȚȖȈȗȗȈȘȈȚ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒț
ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȐ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȐ ȖȉȢȍȒȚȈ
șȢȍȔȒȐ.

Ä DzȖȋȌȈ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ

ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ, ȘȈȔȒȈ ǨǼ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȏȍȓȍȕȖȑ. ǭșȓȐ
ȕȈȊȖȌȒț ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ șȌȍȓȈȚȤ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ, ȘȈȔȒȈ ǨǼ
șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȒȘȈșȕȖȑ.

ȅȚȖ ȔȍȕȦ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȚȖȕȖȔ ȒȖȎȐ ȕȈ șȕȐȔȒȈȝ Ȋ
ȘȍȎȐȔȍ ǸȍȚțȠȤ. ǿȍȔ ȊȣȠȍ ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ǪȈȔȐ țȘȖȊȍȕȤ, ȚȍȔ
șȊȍȚȓȍȍ ȚȖȕ ȒȖȎȐ.

 1.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ

ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ [ǺȖȕ ȓȐȞȈ].

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/

ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȣȑ ȚȖȕ
ȓȐȞȈ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz.

 3.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ

șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

ǺȖȕ ȓȐȞȈ

ǸȍȚțȠȤ ȓȐȞȈ

ȅȚȖ ȔȍȕȦ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȚȖȕ ȒȖȎȐ
ȌȖ ȏȈȗȐșȐ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǸȍȚțȠȤ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ
țȘȖȊȍȕȤ, ȚȍȔ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȍȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ.

 1.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ

ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ [ǸȍȚțȠȤ ȓȐȞȈ].

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȓȍȊȖ/

ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ
ȘȍȎȐȔ ȘȍȚțȠȐ ȓȐȞȈ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț ǶDz.

 3.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ

șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

Ɍɨɧ ɥɢɰɚ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ɋɟɬɭɲɶ ɥɢɰɚ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ɂɨɧɚ ɮɨɤɭɫɢɪ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.