MENU Компактный камера Samsung ST70

Страница: 47 из 109

background image

46

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

 ǴȖȧ ǯȊȍȏȌȈ

DzȈȔȍȘȈ ȔȖȎȍȚ ȏȈȗȖȔȐȕȈȚȤ ȐȏȉȘȈȕȕȣȍ ȓȐȞȈ Ȍȓȧ
țșȚȈȕȖȊȒȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȈ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ Ȑ Ȑȝ șȢȍȔȒȐ.

1. ǸȈȏȔȍșȚȐȚȍ ȓȐȞȖ ȖȉȢȍȒȚȈ

șȢȍȔȒȐ Ȋ ȖȊȈȓȤȕȖȑ ȘȈȔȒȍ
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [șȗțșȒȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ], ȟȚȖȉȣ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ
ȊȣȉȘȈȕȕȖȍ ȓȐȞȖ.

- ǭșȓȐ ȓȐȞȖ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ ȕȍ

ȘȈȏȔȍȡȍȕȖ Ȋ ȖȊȈȓȤȕȖȑ ȘȈȔȒȍ,
ȉȍȓȈȧ ȘȈȔȒȈ ȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ.

- ǹȕȐȔȈȚȤ ȓȐȞȖ ȔȖȎȕȖ șȗȍȘȍȌȐ, șȓȍȊȈ ȐȓȐ șȗȘȈȊȈ, Ȉ

ȚȈȒȎȍ șȊȍȘȝț ȐȓȐ șȕȐȏț.

- ǷȘȐ ȏȈȗȖȔȐȕȈȕȐȐ ȓȐȞ șȕȐȔȈȑȚȍ ȗȖ ȖȌȕȖȔț

ȟȍȓȖȊȍȒț.

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț OK Ȍȓȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȗȖșȓȍ

ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȕȐȧ ȓȐȞȈ.

3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU ȗȘȐ ȗȖȧȊȓȍȕȐȐ șȗȐșȒȈ

ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȓȐȞ.

- ǰȏȉȘȈȕȕȣȍ ȓȐȞȈ ȖȚȔȍȟȍȕȣ Ȋ șȗȐșȒȍ ȓȐȞ șȐȔȊȖȓȖȔ (   ).

ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ șȗȐșȒȈ Ȗȉȕ. ȓȐȞ

Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȟȈșȚȖ
șȕȐȔȈȍȔȣȍ ȓȐȞȈ ȐȓȐ ȖȚȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȚȤ
șȗȐșȖȒ ȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȓȐȞ ȗȍȘȍȌ
șȢȍȔȒȖȑ. ȅȚȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȌȖșȚțȗȕȈ
ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ.

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɧ. ɥɢɰ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

 Ʉɚɦɟɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɞɨ 8 ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ.

 Ⱦɥɹ ɪɟɠɢɦɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɛɪɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȼɵɤɥ.

 ȿɫɥɢ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɥɢɰɨ ɡɚɩɨɦɧɟɧɨ ɞɜɚɠɞɵ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ

ɭɞɚɥɢɬɶ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ.

 ǹȗȐșȖȒ ȓȐȞ

Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȘȈȕȎȐȘȖȊȈȚȤ ȐȏȉȘȈȕȕȣȍ ȓȐȞȈ Ȑ țȌȈȓȧȚȤ Ȑȝ.

1. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ Fn.

2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ/

Ǫǵǰǯ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ ȔȍȕȦ
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ǶDz.

[ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȖȒ] :  ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ ȘȈȕȎȐȘȖȊȈȕȐȧ

ȓȦȌȍȑ, șȖȝȘȈȕȍȕȕȣȝ Ȋ șȗȐșȒȍ
ǴȖȧ ǯȊȍȏȌȈ.

[ǻȌȈȓ. ǴȖȧǯȊȍȏȌȈ] : 

 

ǻȌȈȓȍȕȐȍ ȓȦȌȍȑ Ȑȏ șȗȐșȒȈ ǴȖȧ
ǯȊȍȏȌȈ.

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

ɇɚɡɚɞ

Ɋɟɞɚɤɬ.

ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɰ

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɰ

ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ

ɍɞɚɥ. ɆɨɹɁɜɟɡɞɚ

Ɉɬɦɟɧɢɬɶ