( . . ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 46 из 109

background image

45

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

 ǨȊȚȖȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȍ ȓȐȞ

Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ

: ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ, ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ,

ǷȓȧȎ/șȕȍȋ

DzȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ
ȏȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȓȐȞȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ
Ȋȣ ȟȈșȚȖ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘțȍȚȍ.
ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ
ȗȘȐȖȘȐȚȍȚ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ȕȈ ȓȐȞȈȝ
ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȕȈ ȐȏȉȘȈȕȕȣȝ
ȓȐȞȈȝ. ȅȚȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȌȖșȚțȗȕȈ
ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȒȈȘȚȣ
ȗȈȔȧȚȐ.

dzȐȞȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȕȈ
ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȉȓȐȏȒȖȔ ȘȈșșȚȖȧȕȐȐ,
ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ Ȋ ȉȍȓȖȑ ȘȈȔȒȍ
ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȓȐȞȈ

— Ȋ șȍȘȣȝ ȘȈȔȒȈȝ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ.

-

 : ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȐȏȉȘȈȕȕȣȝ ȓȐȞ

(ȒȈȒ ȏȈȗȖȔȐȕȈȚȤ ȐȏȉȘȈȕȕȣȍ
ȓȐȞȈ șȔ. ȕȈ șȚȘ. 46).

-  

 

ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ
ȏȈȗȖȔȐȕȈȍȔȣȝ ȒȈȔȍȘȖȑ
ȓȐȞ.

 Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬ

ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɡɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɟɫɥɢ ɨɧ
ɧɚɞɟɥ ɨɱɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɛɵɫɬɪɨɣ
ɫɦɟɧɟ ɩɨɡɵ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɥɢɰɚ.

 ȿɫɥɢ ɜɵ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɟ ɧɨɜɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɝɞɚ ɭɠɟ

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 12 ɥɢɰ, 12ɟ ɥɢɰɨ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɟ ɥɢɰɨ.

 ɇɚ ɫɧɢɦɤɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10 

ɱɟɥɨɜɟɤ.

 ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ ɫɧɢɦɤɨɜ

ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭ ɥɢɰ. (ɫɬɪ 70).

 Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɥɢɰɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɫɧɢɦɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ

ɩɨɦɟɳɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ «ɍɦɧɨɝɨ» ɚɥɶɛɨɦɚ
ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭ.