DUAL IS Компактный камера Samsung ST70

Страница: 45 из 109

background image

44

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

 ǻȓȣȉȒȈ

Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ

: ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, DUAL IS, ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ,

ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǷȓȧȎ/șȕȍȋ

ǹȕȐȔȖȒ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȉȍȏ
ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ
ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȧ țȓȣȉȒȐ. ǭșȓȐ ȕȈȎȈȚȤ
ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ șȕȐȔȖȒ
Ȋ ȖȉȣȟȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ. ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ
ȘȍȎȐȔȍ ǻdzȃǩDzǨ țȓȣȉȈȦȡȍȍșȧ ȓȐȞȖ
ȉțȌȍȚ ȉȣșȚȘȍȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȕȖ, ȍșȓȐ ȊȐȌȕȣ ȏțȉȣ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ
ȐȓȐ țȓȣȉȒȈ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ ȔȐȔȐȒȖȑ ȓȐȞȈ.

 ǻȓȣȉȒȈ ȐȓȐ ȏȈȒȘȣȚȣȍ ȋȓȈȏȈ ȔȖȋțȚ ȕȍ

ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȚȤșȧ Ȋ șȓȍȌțȦȡȐȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ:

- ǵȈ șȕȐȔȈȍȔȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒȍ ȕȈȌȍȚȣ șȖȓȕȍȟȕȣȍ ȖȟȒȐ.

- dzȐȞȖ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȕȍ ȖȉȘȈȡȍȕȖ Ȋ șȚȖȘȖȕț ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

- ǷȖȓȖȎȍȕȐȍ ȓȐȞȈ Ȋ ȒȈȌȘȍ ȗȓȖȝȖ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ

ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ șȓȐȠȒȖȔ ȚȍȔȕȖȋȖ ȐȓȐ șȓȐȠȒȖȔ
ȧȘȒȖȋȖ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȋȖ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ.

- ǭșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȖȉȢȍȒȚȈ

șȢȍȔȒȐ. (ǶȘȈȕȎȍȊȈȧ ȜȖȒțșȐȘȖȊȖȟȕȈȧ ȔȍȚȒȈ)

- Ǫ ȒȈȌȘ ȗȖȗȈȌȈȦȚ șȐȓȤȕȣȍ ȉȓȐȒȐ șȊȍȚȈ ȐȓȐ ȧȘȒȐȑ

ȊșȚȘȍȟȕȣȑ șȊȍȚ.

 ǴȖȘȋȈȕȐȍ ȋȓȈȏ

Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ

: ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǷȓȧȎ/șȕȍȋ

ǭșȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ
șȗțșȒȈ ȋȓȈȏȈ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ
ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈȒȘȣȚȣ, ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȌȍȓȈȍȚ 2 șȕȐȔȒȈ ȗȖȌȘȧȌ. ǭșȓȐ
ȗȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ
ȋȓȈȏȈ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȖȚȒȘȣȚȣ, ȉțȌȍȚ
șȌȍȓȈȕ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ șȕȐȔȖȒ.

 ǨȊȚȖȗȖȘȚȘȍȚ

ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ș ȈȊȚȖșȗțșȒȖȔ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȍ ȊȈȠȍȋȖ ȓȐȞȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȟȚȖ țȗȘȖȡȈȍȚ Ȑ țșȒȖȘȧȍȚ șȢȍȔȒț ȈȊȚȖȗȖȘȚȘȍȚȈ.

Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ

: ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, DUAL IS, ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ,

ǷȖȘȚȘȍȚ, ǷȓȧȎ/șȕȍȋ

 DzȖȋȌȈ ȓȐȞȖ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȥȒȘȈȕȈ,

ȏȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȌȈȊȈȚȤșȧ ȟȈȡȍ, ȟȍȔ
ȒȖȋȌȈ ȖȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȍ ȗȖ ȞȍȕȚȘț.

1. Ǭȓȧ șȢȍȔȒȐ ȈȊȚȖȗȖȘȚȘȍȚȈ

ȕȈȗȘȈȊȤȚȍ ȖȉȢȍȒȚȐȊ ȕȈ ȓȐȞȖ
ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ. ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȓȐȞȈ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ
ȗȖȌȈȍȚșȧ ȏȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ.

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ șȢȍȔȒț.