DUAL IS Компактный камера Samsung ST70

Страница: 44 из 109

background image

43

ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȧ
ȓȐȞȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȧȚȤ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȓȐȞȈ Ȋ ȒȈȌȘȍ.
ǷȘȐ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȍ ȕȈ ȓȐȞȖ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȌșȚȘȖȑȒȈ ȍȋȖ ȧȘȒȖșȚȐ.
ǯȈȗȍȟȈȚȓȍȚȤ ȔȖȔȍȕȚȣ, ȒȖȋȌȈ ȓȐȞȖ
ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȔȖȎȕȖ
ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ ǨǪǺǶǷǶǸǺǸǭǺ, ǻdzȃǩDzǨ ȐȓȐ ǴǰǫǨǵǰǭ ǫdzǨǯ.

ǶȉȕȈȘțȎ. ȓȐȞȈ

Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

 ǵȖȘȔȈ

Ȋ ȥȚȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ
ȓȐȞȈ Ȋ ȒȈȌȘȍ, ȏȈȚȍȔ ȌȍȓȈȦȚșȧ ȕȈȊȖȌȒȈ ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ Ȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ
ȥȒșȗȖȏȐȞȐȐ. ȅȚȖȚ ȘȍȎȐȔ țȌȖȉȍȕ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ ȗȖȘȚȘȍȚȈ.

Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ

: ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, DUAL IS, ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ,

ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǷȓȧȎ/șȕȍȋ

 1.  ǸȈȏȔȍȘ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȘȈȔȒȐ

ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ȊȣȉȐȘȈȦȚșȧ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, Ȑ ȓȐȞȖ ȖȉȢȍȒȚȈ
șȢȍȔȒȐ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȘȈȔȒȍ.

 2.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ

ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ. ǸȈȔȒȈ
ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȏȍȓȍȕȖȑ,
ȒȖȋȌȈ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ ȕȈȊȖȌȒȈ ȕȈ
ȘȍȏȒȖșȚȤ.

 3.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ țȗȖȘȈ,

ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

 ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȑ ȜțȕȒȞȐȐ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ

ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȓȐȞ ȌȖ 10 ȟȍȓȖȊȍȒ.

 ǷȘȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȓȐȞ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȗȖ ȓȐȞț ȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖ
ȟȍȓȖȊȍȒȈ.

 Ǫ ȥȚȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ.

 ǷȘȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȓȐȞȈ ȖȕȖ ȖȒȈȎȍȚșȧ

ȊȕțȚȘȐ ȉȍȓȖȑ ȜȖȒțșȐȘȖȊȖȟȕȖȑ ȘȈȔȒȐ, ȖșȚȈȓȤȕȣȍ
ȓȐȞȈ ȖȒȈȎțȚșȧ ȊȕțȚȘȐ șȍȘȣȝ ȜȖȒțșȐȘȖȊȖȟȕȣȝ
ȘȈȔȖȒ. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ,
ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒț ȕȈ ȓȐȞȖ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ
ȞȊȍȚ ȘȈȔȒȐ ȐȏȔȍȕȐȚșȧ ȕȈ ȏȍȓȍȕȣȑ.

 Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȥȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȔȖȎȍȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ

ȕȍȒȖȘȘȍȒȚȕȖ.

- ǵȈ ȓȐȞȖ ȕȈȌȍȚȣ ȚȍȔȕȣȍ ȖȟȒȐ ȐȓȐ ȟȈșȚȤ ȓȐȞȈ

șȒȘȣȚȈ.

- dzȐȞȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȕȐȔȈȦȚ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȍȕȖ Ȋ

șȚȖȘȖȕț ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

- ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȕȈȘțȎȐȚȤ ȓȐȞȖ Ȑȏ-ȏȈ

șȓȐȠȒȖȔ ȚȍȔȕȖȋȖ ȐȓȐ ȧȘȒȖȋȖ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ.

- ǹȓȐȠȒȖȔ ȊȍȓȐȒȖ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ ȌȖ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ.

 ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ, ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ

ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȓȐȞȈ, șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 2.5 Ȕ (ǯțȔ ǬȈȓȤȠȍ).

 ǿȍȔ ȉȓȐȎȍ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ, ȚȍȔ ȉȣșȚȘȍȍ ȍȋȖ

ȘȈșȗȖȏȕȈȍȚ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ.

 ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ [ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ], [ǷȖȘȚȘȍȚ]

Ȑ [ǬȍȚȐ] Ȍȓȧ ȜțȕȒȞȐȐ [ǶȉȕȈȘțȎ. ȓȐȞȈ] ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ.

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 )