( ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 43 из 109

background image

42

ǩȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ

ǷȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȗȖȌȉȖȘ ȉȈȓȈȕșȈ
ȉȍȓȖȋȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ
ȗȘȈȊȐȓȤȕțȦ ȞȊȍȚȖȗȍȘȍȌȈȟț.

ǯȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ ǯȕȈȟȖȒ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǨȊȚȖ ǩǩ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȍȚ
ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȣȑ ȉȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ Ȋ
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ
ȖșȊȍȡȍȕȐȧ.

ǬȕȍȊȕȖȑ șȊȍȚ

Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ Ȋ
șȖȓȕȍȟȕȣȑ ȌȍȕȤ.

ǶȉȓȈȟȕȖ

Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ Ȋ ȖȉȓȈȟȕȣȑ ȐȓȐ
ȗȈșȔțȘȕȣȑ ȌȍȕȤ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ.

dzȦȔȐȕȍșȞ.ǽǩ

Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ ȗȘȐ șȊȍȚȍ ȓȈȔȗ
ȝȖȓȖȌȕȖȋȖ ȉȍȓȖȋȖ șȊȍȚȈ.

dzȦȔȐȕȍșȞ.Ǻǩ

Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ ȗȘȐ șȊȍȚȍ ȌȕȍȊȕȣȝ ȓȈȔȗ
ȚȍȗȓȖȋȖ ȉȍȓȖȋȖ șȊȍȚȈ.

dzȈȔȗȣ ȕȈȒȈȓ.

Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ ȗȘȐ șȊȍȚȍ ȊȖȓȤȜȘȈȔȖȊȣȝ
ȓȈȔȗ ȕȈȒȈȓȐȊȈȕȐȧ (Ȗȉȣȟȕȣȍ
ȖșȊȍȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȓȈȔȗȣ).

ǷȖȓȤȏ.

țșȚȈȕȖȊȒȐ

ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȉȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș
țșȓȖȊȐȧȔȐ șȢȍȔȒȐ.

Ä ǹȕȐȔȒȐ, șȌȍȓȈȕȕȣȍ ȗȘȐ ȘȈȏȕȖȔ ȖșȊȍȡȍȕȐȐ, ȔȖȋțȚ

ȐȔȍȚȤ ȚȖȚ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȞȊȍȚȖȊȖȑ ȖȚȚȍȕȖȒ.

ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ
Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ
șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȕȈșȚȘȖȑȒț ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ. ǵȈșȚȘȖȑȚȍ
ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȣȑ ȉȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ Ȍȓȧ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ,
ȊȣȉȘȈȊ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒțȦ ȕȈșȚȘȖȑȒț ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ.

 1.  ǪȣȉȍȘȐȚȍ Ȋ ȔȍȕȦ ǩǨdzǨǵǹ

ǩǭdzǶǫǶ ȗțȕȒȚ ǷǶdzȄǯ.
ǻǹǺǨǵǶǪDzǰ ( 

 ) Ȑ

ȗȖȔȍșȚȐȚȍ ȓȐșȚ ȉȍȓȖȑ
ȉțȔȈȋȐ ȗȍȘȍȌ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ
ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ
șȚȈȓ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȉȍȓȣȔ.

 2.  DzȕȖȗȒȈ OK 

:  ȊȣȉȖȘ

ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȖȑ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ.

DzȕȖȗȒȈ șȗțșȒȈ :  șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ ȕȖȊȖȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȖȑ

ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ.

- ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ ȉțȌȍȚ

ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȈ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ ȒȈȌȘȈ.

- ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ

șȖȝȘȈȕȧȍȚșȧ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȊȣȉȘȈȕȈ
ȕȖȊȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ.

Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ǩȍȓȈȧ ȉțȔȈȋȈ

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 )