ISO Компактный камера Samsung ST70

Страница: 42 из 109

background image

41

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ȅȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȧ

ǬȈȕȕȈȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȍȚ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȦ
Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ. ǭșȓȐ șȕȐȔȖȒ ȗȖȓțȟȐȓșȧ
ȚȍȔȕȣȑ ȐȓȐ șȊȍȚȓȣȑ, Ȋȣ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȍȚȍ ȊȣȉȘȈȚȤ ȊȍȓȐȟȐȕț
ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȕȦ [EV].

 ȅȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȧ

 1.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪȊȍȘȝ/ȊȕȐȏ Ȋ

ȔȍȕȦ ǹȢȍȔȒȈ Ȍȓȧ ȊȣȉȖȘȈ [EV] 
(

 ).

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪdzǭǪǶ/

ǪǷǸǨǪǶ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȊȍȓȐȟȐȕț
ȥȒșȗȖȗȖȗȘȈȊȒȐ.

 3.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz. ǪȣȉȘȈȕȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ

șȖȝȘȈȕȍȕȖ, Ȑ ȔȍȕȦ ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȐ ȏȈȒȘȖȍȚșȧ. ǷȘȐ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȐ ȊȍȓȐȟȐȕȣ ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȐ Ȋ ȓȍȊȖȑ ȟȈșȚȐ
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ( 

 ).

Ä ǶȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȣȍ ȥȒșȗȖȗȖȗȘȈȊȒȐ țȔȍȕȤȠȈȦȚ ȊȍȓȐȟȐȕț

ȥȒșȗȖȏȐȞȐȐ. ǷȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȍ ȥȒșȗȖȗȖȗȘȈȊȒȐ
țȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚ ȊȍȓȐȟȐȕț ȥȒșȗȖȏȐȞȐȐ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ
ȟȍȋȖ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȊȍȚȓȍȍ, Ȉ ȒȈȟȍșȚȊȖ
ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ șȕȐȔȒȖȊ ȔȖȎȍȚ țȝțȌȠȐȚȤșȧ.

ISO

 [ǨȊȚȖ]: șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉțȌȍȚ

ȊȣȉȐȘȈȚȤșȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ
ȖȚ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ ȔȍșȚȈ
șȢȍȔȒȐ Ȑ ȧȘȒȖșȚȐ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ
ȖȉȢȍȒȚȈ.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200]

: ȊȣȉȘȈȊ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒțȦ șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ,

Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȉȖȓȍȍ ȒȖȘȖȚȒțȦ ȊȣȌȍȘȎȒț ȊȖ ȊȘȍȔȧ
șȢȍȔȒȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐ șȓȐȠȒȖȔ ȧȘȒȖȔ ȖșȊȍȡȍȕȐȐ
șȕȐȔȖȒ ȔȖȎȍȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȗȍȘȍȌȍȘȎȈȕȕȣȔ. ǿȍȔ ȊȣȠȍ
ȏȕȈȟȍȕȐȍ ISO, ȚȍȔ ȉȖȓȤȠȍ șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, Ȉ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȍȔ ȓȍȋȟȍ
ȉțȌȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȝȖȘȖȠȐȍ șȕȐȔȒȐ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ
șȓȈȉȖȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ. ǷȘȐ țȊȍȓȐȟȍȕȐȐ
șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ țȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚșȧ ȚȈȒȎȍ
Ȑ țȘȖȊȍȕȤ ȠțȔȖȊ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ șȕȐȔȒȐ
ȗȖȓțȟȈȦȚșȧ ȉȖȓȍȍ ȏȍȘȕȐșȚȣȔȐ.

Ä DzȖȋȌȈ ȊȣȉȘȈȕ ȚȐȗ șȢȍȔȒȐ [ǬȊȐȎȍȕȐȍ], Ȍȓȧ

șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ISO țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ǨǪǺǶ.

Ä ǴȍȕȦ [ISO] ȌȖșȚțȗȕȖ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ [ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ].

ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȜȖȚȖȌȈȚȟȐȒȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ.
ǹȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȊȣȉȘȈȕȕȣȔ ȏȕȈȟȍȕȐȍȔ ISO.

EV

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ISO

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.