DCF (Design rule for Camera File systems - ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 41 из 109

background image

40

ǿȍȔ ȊȣȠȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ, ȚȍȔ ȔȍȕȤȠȍ șȕȐȔȒȖȊ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ,
ȚȈȒ ȒȈȒ șȕȐȔȖȒ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ ș ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍȔ,
ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȤȠȍ ȗȈȔȧȚȐ.

ǸȈȏȔȍȘ ȜȖȚȖ / ǸȈȏȔȍȘ ȘȖȓȐȒȈ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȜȖȘȔȈȚ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ / ȒȓȐȗȈ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș
ȗȓȈȕȐȘțȍȔȣȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȜȈȑȓȈ.

[ǸȍȎȐȔ ǼǶǺǶǹȂǭǴDzǨ]

[ǸȍȎȐȔ ǪǰǬǭǶ]

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ǼȖȘȔȈȚ ȜȈȑȓȖȊ ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ șȚȈȕȌȈȘȚț

DCF (Design rule for Camera File systems - ȗȘȈȊȐȓȈ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ ȜȈȑȓȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘ).

JPEG (Joint Photographic Experts Group): șȚȈȕȌȈȘȚ șȎȈȚȐȧ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȑ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȖȑ ȋȘțȗȗȖȑ
ȥȒșȗȍȘȚȖȊ ȗȖ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ. ȅȚȖȚ ȚȐȗ șȎȈȚȐȧ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ
ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ șȎȈȚȐȧ ȜȈȑȓȖȊ ȜȖȚȖȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ Ȑ ȌȘțȋȖȑ
ȋȘȈȜȐȒȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ șȎȐȔȈȚȤ ȌȈȕȕȣȍ.

DzȈȟȍșȚȊȖ/ ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȚȍȗȍȕȤ șȎȈȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȗȖȌȖȑȌȍȚ
Ȍȓȧ ȗȖșȓȍȌțȦȡȍȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ șȕȧȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ǿȍȔ ȊȣȠȍ șȚȍȗȍȕȤ șȎȈȚȐȧ, ȚȍȔ ȝțȎȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ șȎȈȚȖȋȖ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

ǸȍȎȐȔ

ǸȍȎȐȔ ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ

ǸȍȎȐȔ ǪǰǬǭǶ

ǯȕȈȟȖȒ

ǹțȉȔȍȕȦ ǵȈȐȓțȟȠȍȍ ǶȚȓȐȟȕȖȍ ǽȖȘȖȠȍȍ 60ȒȈȌȘ/ș 30ȒȈȌȘ/ș 15ȒȈȌȘ/ș

ǼȖȘȔȈȚȣ

ȜȈȑȓȖȊ

jpeg

jpeg

jpeg

avi

avi

avi

[ǸȍȎȐȔ ǼǶǺǶǹȂǭǴDzǨ]

[ǸȍȎȐȔ ǪǰǬǭǶ]

(ǭȌȐȕȐȞȣ ȐȏȔȍȘȍȕȐȧ: pixel)

Ɋɟɠɢɦ ɎɈɌɈɋɔȿɆɄȺ

Ɂɧɚɱɨɤ

Ɋɚɡɦɟɪ

4320X

3240

4272X

2848

4272X

2403

3264X

2448

2592X

1944

2048X

1536

1024X

768

Ɋɟɠɢɦ ȼɂȾȿɈ

Ɂɧɚɱɨɤ

Ɋɚɡɦɟɪ 1280X720HQ

1280X720

640X480

320X240

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ɋɚɡɦɟɪ ɪɨɥɢɤɚ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɚɞɪɨɜ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ