DUAL IS ( ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 4 из 109

background image

3

ǪȕȐȔȈȕȐȍ!

ǯȕȈȒ “ǶǹǺǶǸǶǮǵǶ!” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ ȖȗȈșȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ
ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȓȍȋȒȐȔ ȐȓȐ șȘȍȌȕȐȔ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔ.

ǷȘȖȚȍȟȒȈ, ȗȍȘȍȋȘȍȊ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȑ ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȧ ȐȓȐ
Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȑ.

 -  

ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȐ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ș ȌȈȕȕȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ.

 - 

 

ǵȍ ȏȈȔȣȒȈȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȕȈȒȖȘȖȚȒȖ, ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȑȚȍ Ȑȝ ȕȈȋȘȍȊȈ, ȕȍ ȉȘȖșȈȑȚȍ ȗȖșȓȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȖȋȖȕȤ.

 - ǹȖȉȓȦȌȈȑȚȍ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȉȈȚȈȘȍȑ.

ǭșȓȐ Ȋȣ ȕȍ șȖȉȐȘȈȍȚȍșȤ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȊȘȍȔȍȕȐ, ȐȏȊȓȍȒȐȚȍ Ȑȏ ȕȍȍ ȉȈȚȈȘȍȦ. ǰȕȈȟȍ ȉȈȚȈȘȍȧ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȚȍȟȤ, ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȍȌȒȐȑ
ȥȓȍȒȚȘȖȓȐȚ ȔȖȎȍȚ ȕȈȕȍșȚȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ ȕȍȗȖȗȘȈȊȐȔȣȑ țȡȍȘȉ.

ǵȍ ȊȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒț, ȍșȓȐ ȖȕȈ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ș ȘțȒȖȑ ȐȓȐ ȒȈȒȐȔȐ-ȓȐȉȖ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ. ǵȍ
ȌȖȚȘȈȋȐȊȈȑȚȍșȤ ȌȖ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ ȗȖșȓȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ ș ȕȍȑ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȖȎȖȋț.

ǵȍ ȗȍȘȍȕȖșȐȚȍ ȊȒȓȦȟȍȕȕțȦ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȒȖȋȌȈ Ȓ ȕȍȑ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕ șȍȚȍȊȖȑ ȈȌȈȗȚȍȘ.
ǷȖșȓȍ ȘȈȉȖȚȣ ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȍȍ ȗȍȘȍȌ ȖȚșȖȍȌȐȕȍȕȐȍȔ ȠȕțȘȈ ȖȚ
șȍȚȍȊȖȑ ȘȖȏȍȚȒȐ. ǷȍȘȍȌ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȍȔ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ țȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȖȚșȖȍȌȐȕȍȕȣ Ȋșȍ
ȠȕțȘȣ Ȑ ȒȈȉȍȓȐ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ Ȑȝ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ Ȑ, ȒȈȒ șȓȍȌșȚȊȐȍ,
ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȍ Ȑ/ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ.

ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȕȍȟȍȚȒȐȝ șȕȐȔȒȖȊ ȐȓȐ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ șȉȖȍȊ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȍ ȗȘȐȒȈșȈȑȚȍșȤ Ȓ ȖȉȢȍȒȚȐȊț Ȑ ȗȘȐȒȘȣȊȈȦȡȍȑ ȍȋȖ ȒȘȣȠȒȍ.

ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȕȍ ȏȈșȓȖȕȧȑȚȍ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ ȖȉȢȍȒȚȐȊ Ȑ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒț.

ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȗȘȐ ȕȐȏȒȐȝ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȝ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ
șȓȍȌțȦȡȍȍ. ȅȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȍȜȍȒȚȖȔ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ
ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȉțȌȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚȈ ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ.

 -  

Ǭȓȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ ǮDz–ȌȐșȗȓȍȧ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȉ ȞȊȍȚȈ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ ȔȖȋțȚ
ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȞȊȍȚȖȊ ȖȉȢȍȒȚȖȊ șȢȍȔȒȐ.

 -  

ǷȖșȓȍ ȗȍȘȍȒȖȔȗȖȕȖȊȒȐ ȒȈȌȘȈ ȕȈ ǮDz–ȌȐșȗȓȍȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ,
ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ȌȖ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ ȒȖȔȗȖȕȖȊȒȐ.

DzȘȍȌȐȚȕȣȍ ȒȈȘȚȣ ȔȖȋțȚ ȘȈȏȔȈȋȕȐȚȐȚȤșȧ, ȍșȓȐ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȘȧȌȖȔ ș ȒȖȘȗțșȖȔ. ǵȍ
ȖșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȒȈȘȚȣ ș ȔȈȋȕȐȚȕȣȔȐ ȗȖȓȖșȒȈȔȐ ȖȒȖȓȖ ȒȖȘȗțșȈ.

ǶȟȍȕȤ ȊȍȓȐȒȈ ȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȤ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ șȉȖȍȊ ǷDz, ȍșȓȐ ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȤ 20-ȒȖȕȚȈȒȚȕȣȑ ȘȈȏȢȍȔ
Ȓ USB-ȗȖȘȚț ǷDz. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȧȑȚȍ 20-ȒȖȕȚȈȒȚȕȣȑ ȘȈȏȢȍȔ Ȓ USB-ȗȖȘȚț ǷDz.

ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ

ǷǶǬǫǶǺǶǪDzǨ

ǼǶǺǶǹȂǴDzǨ/

ǪǰǬǭǶǹȂǭǴDzǨ

007 ǹȐșȚȍȔȕȈȧ ȌȐȈȋȘȈȔȔȈ
007

DzȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ

007

ǷȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ

008 ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ
008

ǪȐȌ șȗȍȘȍȌȐ Ȑ șȊȍȘȝț

009

ǪȐȌ șȏȈȌȐ

010

ǪȐȌ șȕȐȏț

010

DzȕȖȗȒȈ DzțȘșȖȘ/ǶDz

011

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ

011    

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ șȖșȚȖȧȕȐȧ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

011

ǯȕȈȟȒȐ ȘȍȎȐȔȖȊ

012 ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ
015 DzȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ
016 DzȈȒ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȒȈȘȚȖȑ ȗȈȔȧȚȐ
018 ǷȖȌȋȖȚȖȊȒȈ Ȓ ȗȍȘȊȖȔț

ȊȒȓȦȟȍȕȐȦ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

019 ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȈȧ

ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ

020 ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ
021 ǷȘȐșȚțȗȈȍȔ Ȓ ǼȖȚȖ/ǪȐȌȍȖșȢȍȔȒȍ
021

ǪȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ

021    

ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȔ
ȘȍȎȐȔȍ

023

ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ

023

ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ DUAL IS 
(ǬȊȖȑȕȈȧ șȚȈȉȐȓȐȏȈȞȐȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ)