MENU Компактный камера Samsung ST70

Страница: 39 из 109

background image

38

ǹȢȍȔȒȈ ( 

 ) 

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɭɧɤɬ ɦɟɧɸ ɢɥɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ Fn 
ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɣ ɫɩɢɫɤɚ ɦɟɧɸ:

ǸȍȎȐȔ

ǴȍȕȦ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ

ɋɬɪ.

(ɋɴɟɦɤɚ)

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ / 

Ɋɚɡɦɟɪ ɪɨɥɢɤɚ

șȚȘ.40

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ / 

ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɚɞɪɨɜ

șȚȘ.40

EV

șȚȘ.41

ISO

șȚȘ.41

Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ

șȚȘ.42

Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ

șȚȘ.43

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɧ. ɥɢɰ

șȚȘ.46

Ɍɨɧ ɥɢɰɚ

șȚȘ.47

Ɋɟɬɭɲɶ ɥɢɰɚ

Ɂɨɧɚ ɮɨɤɭɫɢɪ

șȚȘ.47

ɗɤɫɩɨɡɚɦɟɪ

șȚȘ.48

ɋɟɥ.Ɏɨɬɨɫɬɢɥɹ

șȚȘ.48

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ

șȚȘ.49

ɍɥɭɱɲ. ɢɡɨɛɪɚɠ

șȚȘ.50

ACB

șȚȘ.51

DzȕȖȗȒȈ MENU

 -  ǭșȓȐ ȕȈȎȈȚȤ ȒȕȖȗȒț MENU, ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ

ȔȍȕȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȘȐ
ȗȖȊȚȖȘȕȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ
ȐșȝȖȌȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ.

 -  ȅȒȘȈȕȕȖȍ ȔȍȕȦ ȌȖșȚțȗȕȖ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ [ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ],

[ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ], [DUAL IS], [ǹȦȎȍȚ], [ǪȐȌȍȖ] Ȑ [

ǰȕȚȍȓȓ.

ȊȐȌȍȖ

] Ȑ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ ȗȘȐ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ.

 -  ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȍȕȦ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ

ȌȈȕȕȖȑ ȒȕȖȗȒȐ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ ȒțȘșȖȘ Ȋ șțȉȔȍȕȦ
ȐȓȐ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȚȤ șȌȍȓȈȕȕȣȑ ȊȣȉȖȘ.

DzȕȖȗȒȈ OK

[ǵȈȎȔȐȚȍ

ȒȕȖȗȒț OK]

ɋɴɟɦɤɚ

Ɂɜɭɤ

Ⱦɢɫɩɥɟɣ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ

ȼɵɯɨɞ

ɂɡɦɟɧɢɬɶ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ

EV

ISO

Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ

Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɧ. ɥɢɰ

ȼɵɯɨɞ

ɇɚɡɚɞ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ

EV

ISO

Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ

Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɧ. ɥɢɰ

[ǴǭǵȆ ǪȃDzdz]

[ǴǭǵȆ ǪDzdz]

[ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU]

ɋɴɟɦɤɚ

Ɂɜɭɤ

Ⱦɢɫɩɥɟɣ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ

ȼɵɯɨɞ

ɂɡɦɟɧɢɬɶ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ

EV

ISO

Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ

Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɧ. ɥɢɰ