( ) / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 38 из 109

background image

37

DzȕȖȗȒȈ ǨǪǺǶǹǷǻǹDz (   ) / ǪǷǸǨǪǶ

ǹȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǬǪǰǮǭǵǰǭ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚșȧ șȓȍȌțȦȡȐȔ
ȖȉȘȈȏȖȔ. (ǯȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȘȍȎȐȔȈ ǪǰǬǭǶ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȊȘȍȔȍȕȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȧ ȌȊȐȎȍȕȐȧ

ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț

șȗțșȒȈ

ǷȖȌȚȊȍȘȌȐȚȍ ȒȖȔȗȖȕȖȊȒț ȒȈȌȘȈ (Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 6 ș)

*1

ǬȍȚȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȌȊȐȎȍȕȐȧ (ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȑȚȍ ȘțȒț ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ
ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ)

*2

ǷȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ ȌȍȚȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȧ

ȌȊȐȎȍȕȐȧ (ȕȍ ȌȊȐȋȈȑȚȍșȤ)

ǹȢȍȔȒȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ (ȟȍȘȍȏ 2 ș).

*1: ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȚ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȖȉȢȍȒȚȈ ȟȍȘȍȏ 6 ș ȗȖșȓȍ

ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȏȈȒȖȕȟȐȚȤ
ȒȖȔȗȖȕȖȊȒț ȒȈȌȘȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȥȚȐȝ 6 ș.

*2: ǷȖȊȍȘȕȐȚȍșȤ ȐȓȐ ȖȚȊȍȌȐȚȍ ȘțȒț ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȕȈșȒȖȓȤȒȖ

ȊȖȏȔȖȎȕȖ.

Ǫ șȓȍȌțȦȡȐȝ șȓțȟȈȧȝ ȚȈȑȔȍȘ ȌȊȐȎȍȕȐȧ ȔȖȎȍȚ ȕȍ șȘȈȉȖȚȈȚȤ.

ǸȈșșȚȖȧȕȐȍ ȌȖ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ
ȗȘȍȊȣȠȈȍȚ 3 Ȕ.

ȅȒșȗȖȏȐȞȐȧ ș ȕȍȌȖȌȍȘȎȒȖȑ ȐȓȐ
ȗȍȘȍȌȍȘȎȒȖȑ.

ǹȢȍȔȒȈ ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȕȖȔ șȊȍȚȍ.

ǷȍȘȍȔȍȡȍȕȐȍ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ
ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ.

ǶȉȕȈȘțȎȍȕȐȍ ȌȊȐȎȍȕȐȧ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ
ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ (50%) 
ȌȈȚȟȐȒȈ.

ǬȊȐȎȍȕȐȍ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ
30 șȍȒțȕȌ ȐȓȐ ȌȈȚȟȐȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ
ȗȖșȓȍ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȧ ȌȊȐȎȍȕȐȧ ȕȍ
ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȓ ȍȋȖ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ.

 ǺȈȑȔȍȘ ȌȊȐȎȍȕȐȧ

ǬȊȐȎȍȕȐȍ

ǯȕȈȟȖȒ Ȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ

ȈȊȚȖșȗțșȒȈ

ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȗȖșȓȍ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȚȈȑȔȍȘȈ ȌȊȐȎȍȕȐȧ

ǴȐȋȈȍȚ (ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ 1 ș)

ǬȍȚȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȌȊȐȎȍȕȐȧ
ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ

ǴȐȋȈȍȚ (ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ 0,25 ș)

ǬȊȐȎȍȕȐȍ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȖ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒț, Ȑ șȕȐȔȖȒ
ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȟȍȘȍȏ 2 ș.

ǬȐȈȗȈȏȖȕ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȧ ȌȊȐȎȍȕȐȧ

Ȍȓȧ ȚȈȑȔȍȘȈ ȌȊȐȎȍȕȐȧ.