( ) / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 37 из 109

background image

36

DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȚȖ ȗȘȐ
ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ǪǷǸǨǪǶ ȒțȘșȖȘ șȌȊȐȋȈȍȚșȧ Ȓ ȗȘȈȊȖȑ
ȗȖȓȖșȍ ȔȍȕȦ.
DzȖȋȌȈ ȔȍȕȦ ȕȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ, ȒȕȖȗȒȈ ǪǷǸǨǪǶ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ
ȜțȕȒȞȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ (   ). ǬȈȕȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ
țȌȖȉȕȈ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȒȖȋȌȈ ȜȖȚȖȋȘȈȜ șȈȔ ȝȖȟȍȚ
ȖȒȈȏȈȚȤșȧ Ȋ ȒȈȌȘȍ.

 ǼțȕȒȞȐȧ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ ȉțȌȍȚ ȖȚȔȍȕȍȕȈ, ȍșȓȐ Ȋ

ȘȍȎȐȔȍ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ ȕȈȎȈȚȤ ȒȕȖȗȒț ȈȊȚȖșȗțșȒȈ.

 ǿȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ,

ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȠȚȈȚȐȊȖȔ.

 Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ǪǰǬǭǶ ȔȖȎȕȖ șȕȐȔȈȚȤ ș ȈȊȚȖșȗțșȒȖȔ

ȚȖȓȤȒȖ ș ȏȈȌȍȘȎȒȖȑ Ȋ 10 ș.

DzȕȖȗȒȈ ǨǪǺǶǹǷǻǹDz (   ) / ǪǷǸǨǪǶ

 ǪȣȉȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ
 1.  ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȓȦȉȖȑ ȘȍȎȐȔ

șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ, ȒȘȖȔȍ ȘȍȎȐȔȈ
ǯǪǻDzǶǯǨǷǰǹȄ. (șȚȘ. 21)

2. ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț ǨǪǺǶǹǷǻǹDz / 

ǪǷǸǨǪǶ (   ) , ȗȖȒȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ
ȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȕțȎȕȖȋȖ
ȘȍȎȐȔȈ. ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ
ȏȕȈȟȖȒ șȢȍȔȒȐ ș ȈȊȚȖșȗțșȒȖȔ

(ȏȈȌȍȘȎȒȈ 10 ș, 2 ș, 2 șȕȐȔȒȈ) ȐȓȐ
ȏȕȈȟȖȒ ȚȈȑȔȍȘȈ ȌȊȐȎȍȕȐȧ.

 3.  ǷȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ șȕȐȔȖȒ

ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ șȗțșȚȧ ȏȈȌȈȕȕȖȍ ȊȘȍȔȧ.

 ǰȕȌȐȒȈȞȐȧ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ

ǯȕȈȟȖȒ

ǸȍȎȐȔ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǨȊȚȖșȗțșȒ

ȟȍȘȍȏ 10 ǹǭDz

ǹȕȐȔȖȒ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȟȍȘȍȏ 10 șȍȒ ȗȖșȓȍ
ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ.

ǨȊȚȖșȗțșȒ

ȟȍȘȍȏ 2 ǹǭDz

ǹȕȐȔȖȒ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȟȍȘȍȏ 2 șȍȒ ȗȖșȓȍ
ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ.

ǨȊȚȖșȗțșȒ – 

2 șȕȐȔȒȈ

ǷȍȘȊȣȑ șȕȐȔȖȒ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖ
ȟȍȘȍȏ 10 ș ȗȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ, Ȑ
ȍȡȍ ȟȍȘȍȏ 2 ș ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȊȚȖȘȖȑ șȕȐȔȖȒ.
ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ș ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȖȑ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ
ȏȈȌȍȘȎȒȈ ȌȖ 2 ș șȖ șȢȍȔȒȖȑ ȊȚȖȘȖȋȖ șȕȐȔȒȈ,
ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȏȈȘȧȌȒȖȑ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ.

ǺȈȑȔȍȘ

ȌȊȐȎȍȕȐȧ

ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ȖȉȢȍȒȚȈ ȟȍȘȍȏ 6 ș ȗȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ
șȗțșȒȈ Ȑ șȢȍȔȒȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȗȖșȓȍ
ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȧ ȌȊȐȎȍȕȐȧ.

[ǪȣȉȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ

ȟȍȘȍȏ 10 ǹǭDz]