( ) / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 36 из 109

background image

35

DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ (   ) / ǪdzǭǪǶ

 ǰȕȌȐȒȈȞȐȧ ȘȍȎȐȔȖȊ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

ǯȕȈȟȖȒ ȘȍȎȐȔ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǨȊȚȖ

ǭșȓȐ șȕȐȔȈȍȔȣȑ ȖȉȢȍȒȚ ȐȓȐ ȜȖȕ
ȏȈȚȍȔȕȍȕȣ, ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ șȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ.

ǨȊȚȖ, ǨȊȚȖ Ȑ

țșȚȘȈȕȍȕȐȍ

“ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ

ǭșȓȐ șȕȐȔȈȍȔȣȑ ȖȉȢȍȒȚ ȐȓȐ ȜȖȕ
ȏȈȚȍȔȕȍȕȣ, ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȉțȌȍȚ
șȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, Ȉ ȥȜȜȍȒȚ

“ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ” ȉțȌȍȚ ȗȖȌȈȊȓȧȚȤșȧ
ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜțȕȒȞȐȐ țșȚȘȈȕȍȕȐȧ

“ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ”.

ǯȈȗȖȓȕȧȦȡȈȧ

ȊșȗȣȠȒȈ

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ șȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ Ȋȕȍ
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ.
ǴȖȡȕȖșȚȤ ȊșȗȣȠȒȐ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ
ȖșȊȍȡȍȕȐȧ.

ǴȍȌȓȍȕȕȈȧ

șȐȕȝȘȖȕȐȏȈȞȐȧ

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȒȖȔȉȐȕȐȘțȍȚșȧ ș
ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȣȌȍȘȎȒȖȑ Ȍȓȧ ȖȚȘȈȉȖȚȒȐ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȑ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȐ. ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ
Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȓȖȝȖȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ
ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ( 

Ã

 ).

ǻșȚȘȈȕȍȕȐȍ

"ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ"

ǷȘȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȐ "ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ" ȊȖ
ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȥȚȖȚ
ȥȜȜȍȒȚ țșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ.

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ

ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȕȍ șȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ. Ȋ Țȍȝ
ȔȍșȚȈȝ ȐȓȐ șȐȚțȈȞȐȧȝ, ȋȌȍ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȈ
șȖ ȊșȗȣȠȒȖȑ ȏȈȗȘȍȡȍȕȈ. ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ
Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȓȖȝȖȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ
ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ( 

Ã

 ).

 ǯȕȈȟȖȒ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ  (

)  ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ

Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǰǵǺǭdzdz. ǸǭǮǰǴ.

 ǬȖșȚțȗȕȣȍ ȘȍȎȐȔȣ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

(Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȍȎȐȔȈ șȢȍȔȒȐ)

(o:ȗȖ ȊȣȉȖȘț ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ)

ǸȍȎȐȔ

o

o

o

o

o

o

o

o

Ɋɟɠɢɦ

ǹȆǮǭǺ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

o