( ) / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 34 из 109

background image

33

ǩȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

ǿȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈȊȍșȚȐ ȘȍȏȒȖșȚȤ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ,
ȕȍ ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȒȈȌȘȈ, ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ
ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȖȑ (ȜȐȒșȈȞȐȍȑ) ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ.

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț

șȗțșȒȈ ȌȖ
ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ,
ȟȚȖȉȣ ȕȈȊȍșȚȐ
ȘȍȏȒȖșȚȤ ȕȈ
ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ.

1. ǹȕȐȔȈȍȔȖȍ

ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.

3. ǷȍȘȍȒȖȔȗȖȕțȑȚȍ

ȒȈȌȘ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ
ȌȖ țȗȖȘȈ.

 ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

 1.  ǻȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ

ȘȈȔȒȐ ȈȊȚȖȜȖȒțșȈ.

 2.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ. ǯȍȓȍȕȣȑ

ȞȊȍȚ ȘȈȔȒȐ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ șȐȋȕȈȓȐȏȐȘțȍȚ Ȗ ȚȖȔ,
ȟȚȖ ȕȈȊȖȌȒȈ ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ șȌȍȓȈȕȈ. ǿȚȖȉȣ ȕȍ șȌȍȓȈȚȤ
șȓțȟȈȑȕȣȑ șȕȐȔȖȒ, ȕȍ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ
țȗȖȘȈ.

3. ǻȌȍȘȎȐȊȈȧ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȕȈȎȈȚȖȑ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ

ȝȖȌȈ, ȗȍȘȍȒȖȔȗȖȕțȑȚȍ ȒȈȌȘ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȍȍ ȌȖ țȗȖȘȈ,
ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ. ǭșȓȐ ȖȚȗțșȚȐȚȤ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ,
ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ȉțȌȍȚ ȖȚȔȍȕȍȕȈ.

 ǴȍȚȖȌȣ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ (Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȍȎȐȔȈ șȢȍȔȒȐ)

( o : ȗȖ ȊȣȉȖȘț ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ,

 : ȊȣȉȘȈȕȈ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ)

DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ (   ) / Ǫǵǰǯ

Ɋɟɠɢɦ

ǨȊȚȖȔȈȒȘȖ

Ɇɚɤɪɨ

ɇɨɪɦɚ

o

o

o

o

o

Ɋɟɠɢɦ

ǹȆǮǭǺ

ǨȊȚȖȔȈȒȘȖ

Ɇɚɤɪɨ

ɇɨɪɦɚ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o