( ) / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 33 из 109

background image

32

DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ (   ) / Ǫǵǰǯ

DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȒȕȖȗȒȈ Ǫǵǰǯ
ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȖ șȚȘȍȓȒȖȑ. ǭșȓȐ ȔȍȕȦ ȕȍ
ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǴǨDzǸǶ  (

)  /  Ǫǵǰǯ

ȔȖȎȕȖ ȊȍșȚȐ ȔȈȒȘȖșȢȍȔȒț. ǸȈȉȖȟȐȍ ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ ȌȖ
ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ ȗȘȐȊȍȌȍȕȣ ȕȐȎȍ. ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț
ǴǨDzǸǶ ȗȖȒȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ ȕțȎȕȖȋȖ
ȘȍȎȐȔȈ ȔȈȒȘȖșȢȍȔȒȐ.

[ǨǪǺǶǼǶDzǻǹǰǸǶǪDzǨ]

[ǴȈȒȘȖ ( 

 )]

ǺȐȗ ȘȍȎȐȔȖȊ Ȑ ȌȐȈȗȈȏȖȕȣ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

(W: ǬǨdzȄȀǭ, T: ǩdzǰǮǭ)

(ǭȌȐȕȐȞȣ ȐȏȔȍȘȍȕȐȧ: șȔ)

ǸȍȎȐȔ

ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ ( 

 )

ǺȐȗ

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

ǴȈȒȘȖ ( 

 )

ǵȖȘȔȈ

ǬȐȈȗȈȏȖȕ

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

W : 10 - 80

T: 50 - 80

W : 80 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

T: 80 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

ǸȍȎȐȔ

DUAL IS ( 

 )

ǺȐȗ

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

ǨȊȚȖȔȈȒȘȖ ( 

 )

ǵȖȘȔȈ

ǬȐȈȗȈȏȖȕ

ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

W : 10 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

T: 50 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

W : 80 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

T: 80 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǴǨDzǸǶ șȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȐȏȉȍȎȈȚȤ
ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǴǨDzǸǶ ș ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ ȌȖ 40 șȔ

(ȏțȔ ȌȈȓȤȠȍ) ȐȓȐ 50 șȔ (ȏțȔ ȉȓȐȎȍ) ȊȣȉȍȘȐȚȍ
ȕȈșȚȘȖȑȒț ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ.

[ǨȊȚȖȔȈȒȘȖ (   )]