W/T Компактный камера Samsung ST70

Страница: 32 из 109

background image

31

ǸȣȟȈȎȖȒ ȏțȔȈ W/T

 ǹȢȍȔȒȈ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ

ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȉȖȓȤȠȍ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǻȟȐȚȣȊȈȑȚȍ ȥȚȖ ȗȘȐ
ȊȍȌȍȕȐȐ șȢȍȔȒȐ.

 ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖ

țȝțȌȠȍȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

 ǿȚȖȉȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ

ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ, ȊȣȋȓȧȌȍȓȖ ȗȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȉȖȓȍȍ
ȟȍȚȒȖ, ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȖȗȚȐȟȍșȒȐȑ ȏțȔ Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ, ȏȈȚȍȔ șȕȖȊȈ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȏțȔȈ W/T șȕȖȊȈ ȊȗȘȈȊȖ.

 ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȦȎȍȚȕȣȝ

ȘȍȎȐȔȈȝ (ǸȍȚțȠȤ, ǵȖȟȤ, ǷȖȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǴȈȒȘȖ, ǺȍȒșȚ,
ǼȍȑȍȘȊȍȘȒ), ȘȍȎȐȔȍ ȊȐȌȍȖșȢȍȔȒȐ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȔ
ȘȍȎȐȔȍ Ȑ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖ.

 ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȕȍȟȍȚȒȐȝ șȕȐȔȒȖȊ ȐȓȐ

ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ șȉȖȍȊ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȍ
ȗȘȐȒȈșȈȑȚȍșȤ Ȓ ȖȉȢȍȒȚȐȊț. ǭșȓȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ
ȕȍȟȍȚȒȖȍ, ȊȣȒȓȦȟȐȚȍ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ.

 ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ șȉȖȍȊ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȍ ȌȈȊȐȚȍ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚȐȊ ș șȐȓȖȑ.

 DzȖȋȌȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈ, ȊȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ

ȕȍȟȍȚȒȐȝ șȕȐȔȒȖȊ ȕȍ ȗȘȐȒȈșȈȑȚȍșȤ Ȓ ȌȊȐȋȈȦȡȐȔșȧ
ȟȈșȚȧȔ ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ.

 ǵȍ ȗȘȐȒȈșȈȑȚȍșȤ Ȓ ȓȐȕȏȍ ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ, ȘȈȉȖȚȈȧ ș ȏțȔȖȔ.

DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȒȕȖȗȒȈ ǪǪǭǸǽ
ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȖ șȚȘȍȓȒȖȑ. Ǫ ȘȍȎȐȔȈȝ
șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ȐȓȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȌȈȕȕȖȑ
ȒȕȖȗȒȐ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ șȕȐȔȒȍ.

DzȕȖȗȒȈ ǰǵǼǶ (DISP) / ǪǪǭǸǽ

[ȅȒȘȈȕ șȢȍȔȒȐ]

[ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȑ ȥȒȘȈȕ]