Samsung Компактный камера Samsung ST70

Страница: 3 из 109

background image

2

ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ

ǯȕȈȒ “ǷǸǭǬǻǷǸǭǮǬǭǵǰǭ” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ ȖȗȈșȕțȦ
șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ
Ȓ ȓȍȚȈȓȤȕȖȔț ȐșȝȖȌț ȐȓȐ ȚȧȎȍȓȣȔ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔ.

ǵȍ ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȖȑ Ȋ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȑ
ȉȓȐȏȖșȚȐ ȖȚ ȓȦȌȍȑ ȐȓȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǹȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȍ ȊșȗȣȠȒȐ
ȕȈ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȖȔ ȘȈșșȚȖȧȕȐȐ ȖȚ ȋȓȈȏ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ
ȔȖȎȍȚ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ ȏȘȍȕȐȍ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ.

Ǫ Ȟȍȓȧȝ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȝȘȈȕȐȚȍ ȌȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ Ȑ
ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ Ȓ ȕȍȔț Ȋ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȔ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȝ
ȔȍșȚȍ ȊȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȚȈȒȐȝ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ șȓțȟȈȍȊ, ȒȈȒ:

- ǷȘȖȋȓȈȚȣȊȈȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȑ ȐȓȐ ȕȍȉȖȓȤȠȐȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȍȑ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȘȐ ȕȍșȟȈșȚȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȏȈȔȍȌȓȐȚȍȓȤȕȖ
ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȓ ȊȘȈȟț.

- ǬȊȐȎțȡȐȍșȧ ȟȈșȚȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȔȖȋțȚ ȗȖȘȈȕȐȚȤ ȊȈș.

Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȉȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ
Ȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȔȖȋțȚ ȕȈȋȘȍȚȤșȧ Ȑ ȊȣȏȊȈȚȤ ȕȍȗȖȓȈȌȒȐ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȖșȚȈȊȤȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ
ȔȐȕțȚ Ȋ ȕȍȘȈȉȖȟȍȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȖȝȓȈȌȐȓȈșȤ.

ǵȍ ȖșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȋ ȔȍșȚȈȝ, ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȝ
ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ȒȘȈȑȕȍ ȊȣșȖȒȐȝ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ
ȏȈȒȘȣȚȖȔ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍ, Ȋ ȔȍșȚȈȝ, ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȦ
ȗȘȧȔȖȋȖ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ, ȐȓȐ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȔȍșȚȈȝ șȖ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȖȓȍȉȈȕȐȧȔȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȣ. ǪȣșȖȒȈȧ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȎȍȚ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ ȌȍȚȈȓȐ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ Ȑ ȊȣȏȊȈȚȤ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȍ.

ǵȐȟȍȔ ȕȍ ȕȈȒȘȣȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȐȓȐ ȏȈȘȧȌȕȖȍ
țșȚȘȖȑșȚȊȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȊȒȓȦȟȍȕȣ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ
Ȓ ȗȖȊȣȠȍȕȕȖȔț ȚȍȗȓȖȊȣȌȍȓȍȕȐȦ Ȑ ȗȖȘȟȍ ȒȖȘȗțșȈ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȐȓȐ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȧ. ǪșȍȋȌȈ
ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ Ȑ ȍȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȧȔȐ Ȋ
ȝȖȘȖȠȖ ȗȘȖȊȍȚȘȐȊȈȍȔȖȔ ȔȍșȚȍ.

ǶȗȈșȕȖ!

ǯȕȈȒ “ǶǷǨǹǵǶ!” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȖȗȈșȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ,
ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȓȍȚȈȓȤȕȖȔț
ȐșȝȖȌț ȐȓȐ ȚȧȎȍȓȣȔ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔ.

ǵȍ ȗȣȚȈȑȚȍșȤ ȗȍȘȍȌȍȓȈȚȤ ȌȈȕȕțȦ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț. ȅȚȖ
ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȦ, ȚȘȈȊȔȍ, ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ, șȍȘȤȍȏȕȖȔț ȊȘȍȌț Ȍȓȧ ȊȈȠȍȋȖ
ȏȌȖȘȖȊȤȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȓ ȕȍȗȖȓȈȌȒȈȔ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.
ǪȕțȚȘȍȕȕȐȑ ȖșȔȖȚȘ, ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ Ȑ ȘȍȔȖȕȚ ȌȖȓȎȕȣ
ȊȣȗȖȓȕȧȚȤșȧ ȌȐȓȍȘȖȔ ȐȓȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ
ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Samsung.

ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȊȏȘȣȊȈ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȌȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ Ȋ
ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȓȐȏȖșȚȐ ȖȚ ȋȖȘȦȟȐȝ Ȑ ȊȏȘȣȊȖȖȗȈșȕȣȝ ȋȈȏȖȊ.

ǵȍ ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȗȘȐ ȗȖȗȈȌȈȕȐȐ Ȋ ȕȍȍ
ȎȐȌȒȖșȚȐ ȐȓȐ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ. ǪȣȒȓȦȟȐȚȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ȏȈȚȍȔ ȖȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȐȚȈȕȐȧ.
ǶȉȘȈȚȐȚȍșȤ Ȓ ȌȐȓȍȘț ȐȓȐ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ
ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Samsung Camera. ǷȘȍȒȘȈȚȐȚȍ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ
ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȦ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ.

ǵȍ ȊșȚȈȊȓȧȑȚȍ Ȑ ȕȍ ȘȖȕȧȑȚȍ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȍ ȐȓȐ
ȓȍȋȒȖȊȖșȗȓȈȔȍȕȧȦȡȐȍșȧ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ Ȋ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȟȍȘȍȏ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȍȔȣ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
șȓȖȚ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ ȐȓȐ ȖȚșȍȒ ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ
ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȦ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ.

ǵȍ ȗȘȐȒȈșȈȑȚȍșȤ Ȓ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ ȊȓȈȎȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ.
ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȖȗȈșȕȖșȚȤ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ.