DUAL IS, - ( Компактный камера Samsung ST70

Страница: 29 из 109

background image

28

ǶȉȢȍȔ șȊȖȉȖȌȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ȔȖȎȍȚ ȔȍȕȧȚȤșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ
țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ Ȑ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

ǭșȓȐ ȗȘȐ ȗȓȖȝȖȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ ȊȣȉȘȈȕȣ ȘȍȎȐȔȣ ǼǶǺǶǪǹǷȃȀDzǨ
ǶǺDzdzȆǿǭǵǨ, ǴǭǬdzǭǵǵǨȇ ǹǰǵǽǸǶǵǰǯǨǾǰȇ ȐȓȐ DUAL IS, ȕȈ
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ (

Ã

). Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȕȈ ȠȚȈȚȐȊ ȐȓȐ țșȚȖȑȟȐȊțȦ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ, ȐȓȐ
ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ ș ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȖȑ.

ǹȢȍȔȒȈ ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȕȖȔ șȊȍȚȍ: ȐȏȉȍȋȈȑȚȍ ȗȖȗȈȌȈȕȐȧ șȖȓȕȞȈ

Ȋ ȒȈȌȘ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ șȕȐȔȖȒ
ȔȖȎȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤșȧ ȚȍȔȕȣȔ. ǪȖ
ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȕȖȔ
șȊȍȚȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ șȦȎȍȚȕȣȑ
ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ [DzȖȕȚȘȖȊȖȑ șȊȍȚ]

(șȚȘ.24), ȏȈȗȖȓȕȧȦȡțȦ ȊșȗȣȠȒț

(șȚȘ.35), ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȥȒșȗȖȏȈȔȍȘ

(șȚȘ.48), ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȦ

(șȚȘ.41) ȐȓȐ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ
ȜțȕȒȞȐȦ ǨǹǪ (șȚȘ.51).

ǵȈ ȟȚȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ

ǵȈȎȈȚȐȍ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ.

ǹȓȍȋȒȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈȊȖȌȒț
ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ Ȑ țȉȍȌȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȏȈȘȧȎȍȕȈ.
ǿȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ țȗȖȘȈ.

[ǹȓȍȋȒȈ ȕȈȎȔȐȚȍ

ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ]

[ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ]

ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȕȍ ȏȈșȓȖȕȧȑȚȍ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ
ȖȉȢȍȒȚȐȊ Ȑ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒț.

ǹȒȖȔȗȖȕțȑȚȍ ȒȈȌȘ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ.

ǵȐȎȍ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ șȓțȟȈȐ, ȒȖȋȌȈ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȚȤșȧ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȕȈȊȖȌȒȐ ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ.

 - DzȖȋȌȈ ȔȈȓ ȒȖȕȚȘȈșȚ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȈ.

 -  DzȖȋȌȈ șȕȐȔȈȍȔȣȑ ȖȉȢȍȒȚ șȐȓȤȕȖ ȖȚȘȈȎȈȍȚ șȊȍȚ ȐȓȐ

șȊȍȚȐȚșȧ șȈȔ.

 - DzȖȋȌȈ șȕȐȔȈȍȔȣȑ ȖȉȢȍȒȚ ȌȊȐȎȍȚșȧ ș ȉȖȓȤȠȖȑ șȒȖȘȖșȚȤȦ.

 -  DzȖȋȌȈ Ȋ ȒȈȌȘȍ ȐȔȍȍȚșȧ ȧȘȒȐȑ ȖȚȘȈȎȍȕȕȣȑ șȊȍȚ ȐȓȐ

ȖȟȍȕȤ ȧȘȒȐȑ ȜȖȕ.

 -  DzȖȋȌȈ ȕȈ șȕȐȔȈȍȔȖȔ ȖȉȢȍȒȚȍ ȔȕȖȋȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȣȝ

ȗȖȓȖș ȐȓȐ Ȗȕ ȖȟȍȕȤ țȏȒȐȑ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȠȍșȚ ȐȓȐ ȌȘȍȊȒȖ
ȜȓȈȋȈ).

 -  ǶȟȍȕȤ ȚȍȔȕȣȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȜȖȕ.