(. ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 26 из 109

background image

25

ǷȘȐșȚțȗȈȍȔ Ȓ ǼȖȚȖ/ǪȐȌȍȖșȢȍȔȒȍ

Ŷ ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ [ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ]

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ [ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ] ȍșȓȐ Ǫȣ ȝȖȚȐȚȍ,
ȟȚȖȉȣ ȒȚȖ-ȚȖ șȌȍȓȈȓ ǪȈȠȍ ȜȖȚȖ ȗȖȌ ȊȣȉȘȈȕȕȣȔ ǪȈȔȐ
țȋȓȖȔ.

1. ǹȌȍȓȈȑȚȍ ȜȖȚȖ ș ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ

ǪȈȔȐ ȔȍșȚȈ.
- ǪȖȒȘțȋ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖȧȊȐȚșȧ

ȘȈȔȒȈ.

2. ǺȍȗȍȘȤ ȒȚȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȑ ȔȖȎȍȚ

șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ ȗțȚȍȔ
șȘȈȊȕȍȕȐȧ ȒȘȈȍȊ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ,
ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕȖ, ș
ȋȘȈȕȐȞȈȔȐ ȘȈȔȒȐ.

 ǹȢȍȔȒȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȣȌȍȘȎȒȐ

ǬȈȕȕȈȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȍȚ
ȖȗȚȐȔȈȓȤȕțȦ ȊȣȌȍȘȎȒț Ȑ ȌȐȈȜȘȈȋȔț, ȐșȝȖȌȧ Ȑȏ țșȓȖȊȐȑ
șȢȍȔȒȐ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ șȦȎȍȚȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ǵǶǿȄ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȊȘțȟȕțȦ.ce.

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ

1. ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȦȎȍȚȕȣȑ ȘȍȎȐȔ

șȢȍȔȒȐ [ǵȖȟȤ]. (șȚȘ. 21)

2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț Fn, Ȑ

ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȔȍȕȦ ȌȓȐȚȍȓȤȕȣȝ
ȊȣȌȍȘȎȍȒ.

3. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ DzțȘșȖȘ/

OK ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ
ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȣȌȍȘȎȒȐ.

4.ǹȕȖȊȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț Fn. 

ǪȣȉȘȈȕȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ
șȖȝȘȈȕȍȕȖ, Ȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȗȍȘȍȒȓȦȟȐȚșȧ Ȋ șȦȎȍȚȕȣȑ
ȘȍȎȐȔ [ǵȖȟȤ].

Ɉɬɦɟɧɚ ɤɚɞɪɚ: ɈɄ

Ɉɬɦɟɧɚ ɤɚɞɪɚ: ɈɄ

Ɉɬɦɟɧɚ ɤɚɞɪɚ: ɈɄ

Ɋɚɦɤɚ

ȼɵɯɨɞ

ɋɦɟɫɬ.

AUTO
AUTO

Ⱦɥɢɬ. ȼɵɞɟɪɠɤɚ