(. ). ( / -) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 22 из 109

background image

21

ǷȘȐșȚțȗȈȍȔ Ȓ ǼȖȚȖ/ǪȐȌȍȖșȢȍȔȒȍ

 1.  ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ

(șȚȘ. 15). ǪșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȐ
Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȔȍȚȒȈȔȐ
ȗȖȓȧȘȕȖșȚȐ (+ / -).

 2.  ǪșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ (șȚȘ. 15). 

ǪșȚȈȊȓȧȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ
ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
șȕȈȉȎȍȕȈ 27 Ǵȉ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ. ǭșȓȐ ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ
ȊșȚȈȊȓȍȕȈ, ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȉțȌțȚ ȏȈȗȐșȣȊȈȚȤșȧ ȊȖ ȊșȚȘȖȍȕȕțȦ
ȗȈȔȧȚȤ. ǭșȓȐ ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ, șȕȐȔȒȐ ȉțȌțȚ
ȏȈȗȐșȣȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȕȍȍ.

 3. ǯȈȒȘȖȑȚȍ ȒȘȣȠȒț ȖȚșȍȒȈ ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ.

 4.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȗȐȚȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț.

 5.  ǪȣȉȍȘȐȚȍ ǰȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȑ ȘȍȎȐȔ ȕȈȎȈȚȐȍȔ ȒȕȖȗȒȐ

MODE ȐȓȐ «țȔȕȖȑ» ȒȕȖȗȒȐ.

 6.  DzȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȕȈșȚȘȖȐȚ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ șȦȎȍȚȕȣȑ

ȘȍȎȐȔ. Ǫ ȊȍȘȝȕȍȔ ȓȍȊȖȔ țȋȓț ȌȐșȗȓȍȧ ȗȖȧȊȐȚșȧ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ ȏȕȈȟȖȒ.

 7.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ.

DzȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȍȚ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȋ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țșȓȖȊȐȧȔȐ șȢȍȔȒȐ. ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȘȐȋȖȌȐȚșȧ,
ȍșȓȐ Ǫȣ ȕȍ ȏȕȈȒȖȔȣ ș ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔȐ ȒȈȔȍȘȣ Ȍȓȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
șȢȨȔȖȟȕȣȝ ȗȓȈȕȖȊ.

ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ Ȋ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ( 

 )

ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦɵ ɋɴɟɦɤɚ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɧɨɩɤɢ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ ɪɟɠɢɦɨɜ
MODE ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɚɦɟɪɵ.

 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɧɨɩɤɢ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ

ɪɟɠɢɦɨɜ MODE :
1. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ MODE ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ

ɦɟɧɸ.

2. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɨɤ ȼɜɟɪɯ/ȼɧɢɡ

ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɦɟɧɸ ɢ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɈɄ.

ȼɵɛɨɪ ɪɟɠɢɦɚ

ɂɧɬɟɥɥ. ɪɟɠɢɦ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ

DUAL IS

ɋɸɠɟɬ

ȼɢɞɟɨ

Ʉɚɦɟɪɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬ ɬɢɩ
ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ

ǭșȓȐ ȗȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ ȘȈȔȒȈ
ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ șȚȈȓȈ ȒȘȈșȕȖȑ, ȕȈȊȖȌȒț ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ șȌȍȓȈȚȤ ȕȍ
țȌȈȍȚșȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ Ȋȣ ȕȍ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȘȍȏȒȐȑ șȕȐȔȖȒ.

ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȕȍ ȏȈșȓȖȕȧȑȚȍ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ
ȖȉȢȍȒȚȐȊ Ȑ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒț.