// : PM Компактный камера Samsung ST70

Страница: 20 из 109

background image

19

 ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ

ȜțȕȒȞȐȧȝ Ȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȝ șȢȍȔȒȐ.

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȈȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ

[ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȓȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ]

ȹ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǯȕȈȟȖȒ

ǹȚȘ.

1

ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ

ǹȚȘ.21

2

ǯȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ

ǹȚȘ.52

3

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ

ȖșȚȈȊȠȐȝșȧ ȒȈȌȘȖȊ

00001

ǹȚȘ.17

ǶșȚȈȊȠȍȍșȧ ȊȘȍȔȧ

00:00:00

ǹȚȘ.17

4

Ɂɧɚɱɨɤ ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ / 

Ɂɧɚɱɨɤ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ

-

ȹ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǯȕȈȟȖȒ

ǹȚȘ.

5

ɛɚɬɚɪɟɣ

ɋɬɪ.15

6

ǸȈȏȔȍȘ ȜȖȚȖ / 

ǸȈȏȔȍȘ ȘȖȓȐȒȈ

ɋɬɪ.40

7

DzȈȟȍșȚȊȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ/

ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ

ɋɬɪ.40

8

ɗɤɫɩɨɡɚɦɟɪ

ɋɬɪ.48

9

Ɏɨɬɨɜɫɩɵɲɤɚ

ɋɬɪ.34

10

Ⱥɜɬɨɫɩɭɫɤ

ɋɬɪ.36

11

Ʉɧɨɩɤɚ Ɇɚɤɪɨ

ɋɬɪ.32

12 Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ / Ȼɟɡ ɡɜɭɤɚ

ɋɬɪ.43/54

13

 Ⱦɚɬɚ / ɜɪɟɦɹ

2010/01/01  01:00 PM

ɋɬɪ.62

14 ǷȖȓȖșȈ ȖȗȚȐȟȍșȒȖȋȖ

/ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ

ȏțȔȈ/ȒȘȈȚȕȖșȚȤ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ

ɋɬɪ.30

15 ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ

ȌȘȖȎȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ɋɬɪ.28

16 ǸȈȔȒȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ

ɋɬɪ.47

17

OIS

ɋɬɪ.52

18

Ɍɢɩ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ

ɋɬɪ.51

19

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ / ɍɥɭɱɲ.

ɢɡɨɛɪɚɠ / ɋɟɥ.Ɏɨɬɨɫɬɢɥɹ

ɋɬɪ.49/50

/48

20

ISO

ɋɬɪ.41

21

Ȼɚɥɚɧɫ ɛɟɥɨɝɨ

ɋɬɪ.42

22

ɗɤɫɩɨɤɨɪɪɟɤɰɢɹ

ɋɬɪ.41

23

Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɚ / ȼɵɞɟɪɠɤɚ

F3.5, 1/30

ɋɬɪ.25