USB- Компактный камера Samsung ST70

Страница: 2 из 109

background image

1

ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȋȖ

ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ

ǹȌȍȓȈȑȚȍ șȕȐȔȖȒ

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ

USB-ȒȈȉȍȓȤ

ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȕȈȓȐȟȐȍ

[ǹȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ]

ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ ȊȈș ȏȈ ȗȖȒțȗȒț ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ Samsung.

ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȘȈȉȖȚȣ ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ

ȗȘȖȟȐȚȈȑȚȍ ȌȈȕȕȖȍ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ.

ǷȘȐ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ ȊȖȏȤȔȐȚȍ ș șȖȉȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ

ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ, ȊȣȏȊȈȊȠȐȍ ȕȍȗȖȓȈȌȒȐ Ȋ ȍȍ ȘȈȉȖȚȍ (ȉȈȚȈȘȍȦ, ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ Ȑ Ț.ȗ.) 

ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȕȍȗȘȐȧȚȕȣȝ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖșȚȍȑ țȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȘȈȉȖȚȈȍȚ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖ, ȌȖ ȍȍ ȗȓȈȕȐȘțȍȔȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

– Ȋ ȗȖȍȏȌȒȍ, ȕȈ ȊȈȎȕȖȔ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȐ Ȑ Ț.ȗ. DzȖȘȗȖȘȈȞȐȧ Samsung 
ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ ȓȦȉȣȍ ȗȖȚȍȘȐ Ȑ țȉȣȚȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ
ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

ǽȘȈȕȐȚȍ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ Ȋ ȕȈȌȍȎȕȖȔ ȔȍșȚȍ.

ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȣ, ȍșȓȐ Ȍȓȧ Ȑȝ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ

ș ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ ȕȈ ǷDz ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȟȚȍȕȐȧ ȒȈȘȚ.
ǷȘȐ ȗȍȘȍȌȈȟȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ, șȕȧȚȣȝ ȕȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ, ȕȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ
șȖȍȌȐȕȐȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ǷDz ș ȗȖȔȖȡȤȦ USB-ȒȈȉȍȓȧ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ
ȗȖșȚȈȊȒȐ. ǶȉȘȈȡȈȍȔ ȊȈȠȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȤ ȕȍ
ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ țȚȘȈȚț ȐȓȐ ȗȖȘȟț ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȕȈ ȒȈȘȚȍ
ȗȈȔȧȚȐ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȟȚȍȕȐȧ ȒȈȘȚ.

ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ ȐȓȓȦșȚȘȈȚȐȊȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȕȈșȚȖȧȡȍȋȖ

ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȈ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȣ ȉȍȏ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ Ȋ șȓțȟȈȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȑ ȐȓȐ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȜțȕȒȞȐȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

Ä

Microsoft, Windows Ȑ ȓȖȋȖȚȐȗ Windows ȧȊȓȧȦȚșȧ
ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȚȖȊȈȘȕȣȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Microsoft Ȋ
ǹȀǨ Ȑ/ȐȓȐ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕȈȝ.

Ä Adobe Ȑ Reader ȧȊȓȧȦȚșȧ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȚȖȘȋȖȊȣȔȐ

ȏȕȈȒȈȔȐ Ȋ ǹȀǨ Ȑ/ȐȓȐ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕȈȝ.

Ä

Bșȍ ȚȖȘȋȖȊȣȍ ȔȈȘȒȐ Ȑ ȕȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȧ ȐȏȌȍȓȐȑ, țȗȖȔȧȕțȚȣȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȚȖȊȈȘȕȣȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ,
ȕȈȝȖȌȧȡȐȔȐșȧ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ.

Ä ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȓȐȞȍȕȏȐȐ Open Source ȗȘȐȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȜȈȑȓȍ

OpenSourceInfo.pdf ȕȈ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒȍ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ.

ǯȕȈȒȖȔșȚȊȖ ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ

ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ

ǵȈȟȕȐȚȍ ȘȈȉȖȚț ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ, ȒȈȒ ȖȗȐșȈȕȖ ȕȐȎȍ.

Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ș ǷDz șȕȈȟȈȓȈ
țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ,
ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ, ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ
ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȕȈ ǷDz Ȑ ȖȚȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ
ȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȔ ȘȍȌȈȒȚȖȘȍ.

ǹȌȍȓȈȑȚȍ șȕȐȔȖȒ. (șȚȘ.21)

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ Ȑȏ
ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ Ȓ ȘȈȏȢȍȔȈȔ

USB ȕȈ ǷDz Ȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ.

(șȚȘ.100)

ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.
ǭșȓȐ ȗȐȚȈȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȍȕȖ,
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȗȐȚȈȕȐȧ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȟȚȖȉȣ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȍȍ.

ǶȚȒȘȖȑȚȍ ǷȘȖȊȖȌȕȐȒ Ȑ ȕȈȑȌȐȚȍ

[ǹȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ]. (șȚȘ.101)