microSD Компактный камера Samsung ST70

Страница: 18 из 109

background image

17

DzȈȒ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȒȈȘȚȖȑ ȗȈȔȧȚȐ

ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ microSD

TM

 1 Gȉ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ

șȓȍȌțȦȡȍȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȖȊ. ǷȘȐȊȍȌȍȕȕȣȍ ȞȐȜȘȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ
ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȣȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȖȊ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
ȜȈȒȚȖȘȖȊ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȑȝ șȖȌȍȘȎȈȕȐȧ ȐȓȐ ȚȐȗȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȖȑ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ.

Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

ɇɚɢɥɭɱɲɟɟ Ɉɬɥɢɱɧɨɟ ɏɨɪɨɲɟɟ 60ɤɚɞɪ/ɫ 30ɤɚɞɪ/ɫ 15ɤɚɞɪ/ɫ

Ɏɨɬɨɫɧɢɦɨɤ

Ɉɤɨɥɨ

129

Ɉɤɨɥɨ

240

Ɉɤɨɥɨ

292

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

154

Ɉɤɨɥɨ

255

Ɉɤɨɥɨ

321

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

183

Ɉɤɨɥɨ

291

Ɉɤɨɥɨ

367

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

232

Ɉɤɨɥɨ

391

Ɉɤɨɥɨ

510

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

412

Ɉɤɨɥɨ

583

Ɉɤɨɥɨ

824

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

600

Ɉɤɨɥɨ

802

Ɉɤɨɥɨ

965

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

1584

Ɉɤɨɥɨ

1765

Ɉɤɨɥɨ

1993

-

-

-

ȼɢɞɟɨ

-

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

00:12'49"

Ɉɤɨɥɨ

00:23'23"

-

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

00:14'27"

Ɉɤɨɥɨ

00:26'04"

-

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

00:25'00"

Ɉɤɨɥɨ

00:48'02"

-

-

-

Ɉɤɨɥɨ

00:50'54"

Ɉɤɨɥɨ

01:13'27"

Ɉɤɨɥɨ

01:34'20"

 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ

Ʉɚɦɟɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ microSD

TM

(Secure Digital).

ǸȣȟȈȎȖȒ ȏțȔȈ W/T ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȍȚ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ.

ǵȈ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈȗȐșȐ ȔȖȎȍȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȏțȔȈ.

ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȊȐȌȍȖȏȈȗȐșȍȑ ȉȣȓȐ ȗȖȓțȟȍȕȣ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ
Ȍȓȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȏȈȗȐșȐ.