(/-) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 16 из 109

background image

15

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ

 ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȦȚșȧ 4 ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȈ șȖșȚȖȧȕȐȧ

ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ.

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ
șȖșȚȖȧȕȐȧ

ȉȈȚȈȘȍȐ

ǹȖșȚȖȧȕȐȍ

ȉȈȚȈȘȍȐ

ǩȈȚȈȘȍȧ

ȗȖȓȕȖșȚȤȦ

ȏȈȘȧȎȍȕȈ

ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ

ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ

(ȗȘȐȋȖȚȖȊȤȚȍșȤ Ȓ

ȍȍ ȏȈȘȧȌȒȍ ȐȓȐ

ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ

ȏȈȗȈșȕȖȑ

ȉȈȚȈȘȍȍȑ)

ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ

ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ

(ȗȘȐȋȖȚȖȊȤȚȍșȤ Ȓ

ȍȍ ȏȈȘȧȌȒȍ ȐȓȐ

ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ

ȏȈȗȈșȕȖȑ

ȉȈȚȈȘȍȍȑ)

ǩȈȚȈȘȍȧ

ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ.

(ǯȈȘȧȌȐȚȍ ȍȍ ȐȓȐ

ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ

ȏȈȗȈșȕȖȑ)

Ä ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ Ȑ ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ Ȋ

ȔȍșȚȈȝ ș ȗȖȊȣȠȍȕȕȖȑ ȐȓȐ ȗȖȕȐȎȍȕȕȖȑ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȖȑ
șȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȖȍ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ, ȔȖȎȍȚ
ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȍȍ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ.

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ ȘȐșțȕȒȍ

- ǭșȓȐ ȉȈȚȈȘȍȧ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ,

ȕȖ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ
ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ
ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ
ȉȈȚȈȘȍȐ (+/-).

- ǵȍ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȕȈ ȒȘȣȠȒț

ȖȚșȍȒȈ ȉȈȚȈȘȍȑ ș șȐȓȖȑ,
ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖȚȒȘȣȚȈ. ǺȈȒ
Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ ȐȓȐ
șȓȖȔȈȚȤ ȍȍ.

DzȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ ȘȐșțȕȒȍ.

- ǪȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț
ȗȈȔȧȚȐ.

- ǬȍȘȎȐȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ȚȈȒ,

ȟȚȖȉȣ ȍȍ ȗȍȘȍȌȕȧȧ ȟȈșȚȤ
ȉȣȓȈ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ Ȋ șȚȖȘȖȕț
ȏȈȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

(ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ), Ȉ ȒȖȕȚȈȒȚȣ – 
Ȋ șȚȖȘȖȕț ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ

(ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ).

- ǵȍ ȊșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ

Ȋ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ.
ǺȈȒ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ
șȓȖȚ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ.