USB Компактный камера Samsung ST70

Страница: 14 из 109

background image

13

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ

ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȤ ȒȈȉȍȓȐ ȐȓȐ ȠȕțȘ șȍȚȍȊȖȋȖ
ȈȌȈȗȚȍȘȈ ȖȏȕȈȒȖȔȤȚȍșȤ ș ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȧȔȐ Ȑ ȗȘȐ ȊșȚȈȊȒȍ
ȒȈȉȍȓȍȑ ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȑȚȍ ȟȘȍȏȔȍȘȕȣȝ țșȐȓȐȑ. ǰȕȈȟȍ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ
ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȦ ȒȈȉȍȓȧ/ȠȕțȘȈ ȐȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

ǭșȓȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈȘȧȌȒȐ ȏȈȘȧȌȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȕȍ

ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐȓȐ ȕȍ ȔȐȋȈȍȚ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ
ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ, ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖșȚȤ țșȚȈȕȖȊȒȐ
ȉȈȚȈȘȍȑ.

ǭșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȕȖȑ ȗȘȐ ȏȈȘȧȌȒȍ, ȚȖ

ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȧȌȐȚȤ ȍȍ ȕȍ țȌȈșȚșȧ. ǪȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț
ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȘȧȌȒȐ ȉȈȚȈȘȍȐ.

ǪȈȎȕȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ Ȗȉ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ USB–ȒȈȉȍȓȧ.

 ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ USB–ȒȈȉȍȓȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȑ șȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ.

 ǵȍ ȗȖȌȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȟȍȘȍȏ ȘȈȏȊȍȚȊȐȚȍȓȤ

USB – ȗȖȌȒȓȦȟȈȑȚȍ ȍȍ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ Ȓ ǷDz.

 DzȖȋȌȈ Ȓ ǷDz ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȣ ȌȘțȋȐȍ USB–țșȚȘȖȑșȚȊȈ:

ȖȚȒȓȦȟȐȚȍ ȥȚȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.

 ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ USB-ȗȖȘȚȈ ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ

ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ ȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ
ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ USB-ȗȖȘȚȖȔ ȕȈ ȏȈȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ.

 ǭșȓȐ șȐȓȖȊȣȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȗȖȘȚȈ USB ȕȍ

șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȔ (5 Ǫ, 500 ȔǨ), ȉȈȚȈȘȍȦ
ȒȈȔȍȘȣ ȏȈȘȧȌȐȚȤ ȕȍ țȌȈșȚșȧ.

 ǯȈȘȧȌȒȈ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ

 ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȈȉȖȚȣ ȏȈȘȧȌȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈȘȧȌȒȐ

ǰȌȍȚ ȏȈȘȧȌȒȈ

ǹȊȍȚȐȚșȧ ȒȘȈșȕȣȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ

ǯȈȘȧȌȒȈ ȏȈȒȖȕȟȍȕȈ

ǹȊȍȚȐȚșȧ ȏȍȓȍȕȣȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ

ǹȉȖȑ ȗȘȐ ȏȈȘȧȌȒȍ

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ ȐȓȐ ȕȍ

șȊȍȚȐȚșȧ

 ǵȍ ȊȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȘȧȌȒȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ

ȘȈȏȘȧȎȍȕȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ. ǼȖȚȖȒȈȔȍȘț ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȊȒȓȦȟȐȚȤ,
ȍșȓȐ ȔȈȓȈ ȖșȚȈȚȖȟȕȈȧ ȍȔȒȖșȚȤ ȉȈȚȈȘȍȐ. ǿȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ ȘȈȉȖȚț
ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ, ȏȈȘȧȎȈȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ 10 ȔȐȕ.

 ǵȍ ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȟȈșȚȖ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȖȑ Ȑ ȕȍ șȕȐȔȈȑȚȍ

ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȣ, ȍșȓȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȘȈȏȘȧȎȍȕȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ
ȏȈȘȧȎȈȓȈșȤ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȔȖȎȍȚ ȊȣȒȓȦȟȐȚȤșȧ Ȑȏ–ȏȈ ȘȈȏȘȧȌȒȐ ȉȈȚȈȘȍȐ, ȌȈȎȍ
ȍșȓȐ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȖ ȏȈȘȧȌȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ.