BPA Компактный камера Samsung ST70

Страница: 13 из 109

background image

12

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ

 ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ BP70A

ǴȖȌȍȓȤ

BP70A

ǺȐȗ

ǰȖȕȕȖ–ȓȐȚȐȍȊȈȧ

ǬȖșȚțȗȕȖȍ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȖȊ

740 ȔǨȟ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ

3.7Ǫ

ǪȘȍȔȧ ȏȈȘȧȌȒȐ

ǷȘȐȉȓ. 150 ȔȐȕțȚ

ǪșȍȋȌȈ ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȍȑ BP70A Ȑȏ
ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ. ǷȍȘȍȌ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȍ
ȏȈȉțȌȤȚȍ ȏȈȘȧȌȐȚȤ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ.

 DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȖȊ Ȑ ȘȍșțȘș ȉȈȚȈȘȍȐ:

ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȉȈȚȈȘȍȐ BP70A

ǸȍșțȘș ȉȈȚȈȘȍȐ/

ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ

șȕȐȔȒȖȊ

ǻșȓȖȊȐȧ

ǼȖȚȖșȕȐȔȖȒ

ǶȒȖȓȖ 100 ȔȐȕ/

ǶȒȖȓȖ 200 

șȕȐȔȒȖȊ

ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȧȎȍȕȈ, ȊȣȉȘȈȕȣ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ, ȘȍȎȐȔ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ,
ǰȕȚȍȘȊȈȓ ȔȍȎȌț șȕȐȔȒȈȔȐ:

30 ș. ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ ȗȖȏȐȞȐȐ ȏțȔȈ ȌȈȓȤȠȍ – 
ȉȓȐȎȍ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ ȒȈȎȌȖȋȖ șȕȐȔȒȈ. ǪșȗȣȠȒȈ
ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ș ȒȈȎȌȣȔ ȊȚȖȘȣȔ șȕȐȔȒȖȔ.
ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȘȈȉȖȚȈȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 5 ȔȐȕ Ȑ ȏȈȚȍȔ
ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȕȈ 1 ȔȐȕ.

ǪǰǬǭǶ

ǶȒȖȓȖ 80 ȔȐȕ

ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȧȎȍȕȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ,
ȜȖȘȔȈȚ ȒȈȌȘȈ 640x480, 30 ȒȈȌȘ/ș

Ä ǬȈȕȕȣȍ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȗȖȓțȟȍȕȣ ȗȘȐ ȐȏȔȍȘȍȕȐȐ ȗȖ

șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung Ȑ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȌȘțȋȐȔȐ
Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ.

ǪȈȎȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȉȈȚȈȘȍȑ ȗȐȚȈȕȐȧ.

 ǪȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ.

 ǰȏȊȓȍȒȈȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ, ȍșȓȐ ȕȍ ȗȓȈȕȐȘțȍȚȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȍ ȊȘȍȔȧ. ǭșȓȐ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȉȈȚȈȘȍȦ
Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ, ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȗȖȚȍȘȧȚȤ ȏȈȘȧȌ ȐȓȐ ȗȘȖȚȍȟȤ.

 ǪȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ ȕȐȏȒȐȝ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ (ȕȐȎȍ 0 °C) ȔȖȎȍȚ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖ

șȒȈȏȈȚȤșȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ ȉȈȚȈȘȍȐ Ȑ șȖȒȘȈȚȐȚȤ ȍȍ ȘȍșțȘș.

 ǸȈȉȖȟȍȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȖȉȣȟȕȖ ȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȗȘȐ

ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȑ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍ.

 ǷȘȐ ȐȕȚȍȕșȐȊȕȖȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȍȍ ȒȖȘȗțș ȔȖȎȍȚ

ȕȈȋȘȍȚȤșȧ. ȅȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖ.

 ǷȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȐ șȍȚȍȊȖȋȖ ȈȌȈȗȚȍȘȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ

USB-ȒȈȉȍȓȧ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ
ȏȈȘȧȌȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.

- ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ Ȋ

ȒȈȟȍșȚȊȍ ȠȕțȘȈ ȗȐȚȈȕȐȧ:
ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB–ȒȈȉȍȓȤ
Ȓ șȍȚȍȊȖȔț ȈȌȈȗȚȍȘț.
ǬȈȕȕȖȍ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ
ȏȈȔȍȕȧȍȚ ȠȕțȘ ȗȐȚȈȕȐȧ.

- ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ USB–ȒȈȉȍȓȧ:

ǶȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ șȍȚȍȊȖȑ
ȈȌȗȚȍȘ.USB–ȒȈȉȍȓȤ ȔȖȎȕȖ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȍȓȧ ȏȈȋȘțȏȒȐ
șȖȝȘȈȕȍȕȕȣȝ șȕȐȔȒȖȊ Ȋ ǷDz

(șȚȘ. 100) ȐȓȐ Ȍȓȧ
ȥȓȍȒȚȘȖȗȐȚȈȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.