DUAL IS Компактный камера Samsung ST70

Страница: 12 из 109

background image

11

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ǹȖșȚȖȧȕȐȍ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȐȚȈȕȐȧ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ șȊȍȚȐȚșȧ Ȑ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȋȖȚȖȊȈ Ȓ șȢȍȔȒȍ

ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ șȌȍȓȈȕ
șȕȐȔȖȒ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ, ȗȖȒȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȏȈȗȐșȤ ȌȈȕȕȣȝ,
Ȑ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȋȖȚȖȊȈ Ȓ șȢȍȔȒȍ

ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȘȧȌȒȐ
ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ

USB-ȒȈȉȍȓȤ
ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕ Ȓ ǷDz

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ șȊȍȚȐȚșȧ (ȗȖșȓȍ ȐȕȐȞȐȈȓȐȏȈȞȐȐ
țșȚȘȖȑșȚȊȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ)

ǷȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȉȔȍȕ
ȌȈȕȕȣȔȐ ș ǷDz

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ (ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ)

USB-ȒȈȉȍȓȤ
ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕ Ȓ ȗȘȐȕȚȍȘț

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ

ǷȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȘȈșȗȍȟȈȚȒȈ
ȕȈ ȗȘȐȕȚȍȘȍ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ

DzȖȋȌȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ
ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ

ǪȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ.

(ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ șȜȖȒțșȐȘȖȊȈȕȈ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ)
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ.

(ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ șȜȖȒțșȐȘȖȊȈȕȈ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ.)

ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ

ǯȕȈȟȒȐ ȘȍȎȐȔȖȊ

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȕȈșȚȘȖȑȒȍ ȘȍȎȐȔȖȊ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȗȘȐȊȍȌȍȕȈ ȕȈ șȚȘ. 21/56.

ǸǭǮǰǴ

ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ

ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ

DUAL IS

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

ǹȦȎȍȚ

ȼɢɞɟɨ

ǰȕȚȍȓȓ. ȊȐȌȍȖ

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

ǹȆǮǭǺ

ǷȘȍȒȘȈșȕ.

șȕȐȔȖȒ

ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ

ǵȖȟȤ

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

ǷȖȘȚȘȍȚ

ǬȍȚȐ

ǷȍȑȏȈȎ

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

ǴȈȒȘȖșȢȍȔȒȈ

ǺȍȒșȚ

ǯȈȒȈȚ

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

Ɋɚɫɫɜɟɬ

Ʉɨɧɬɪɨɜɨɣ ɫɜɟɬ

Ɏɟɣɟɪɜɟɪɤ

ǯǵǨǿǶDz

ǸǭǮǰǴ

ɉɥɹɠ/ɫɧɟɝ

-

-

ǯǵǨǿǶDz

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ

ǯȕȈȟȖȒ

ǹȖșȚȖȧȕȐȍ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǴȐȋȈȍȚ

- ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȍȘȊȣȝ 8 ș ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ Ȋ 1 ș.
- Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ 2 ș ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ ș ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ

Ȋ 0,25 ș.

ǴȐȋȈȍȚ

ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȍȘȊȣȝ 2 ș ș
ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ Ȋ 0,25 ș.

ǴȐȋȈȍȚ

ǷȍȘȊȣȑ șȕȐȔȖȒ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖ
ȟȍȘȍȏ 10 ș ȗȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ, Ȑ ȍȡȍ
ȟȍȘȍȏ 2 ș ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȊȚȖȘȖȑ șȕȐȔȖȒ.

ǴȐȋȈȍȚ

ǷȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ șȕȐȔȖȒ
Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȍȔ ȖȉȢȍȒȚȈ șȢȍȔȒȐ.