( ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 108 из 109

background image

107

ǷȘȈȊȐȓȤȕȈȧ țȚȐȓȐȏȈȞȐȧ ȐȏȌȍȓȐȧ

ǷȘȈȊȐȓȤȕȈȧ țȚȐȓȐȏȈȞȐȧ ȐȏȌȍȓȐȧ (țȚȐȓȐȏȈȞȐȧ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ)

(ǷȘȐȔȍȕȐȔȖ Ȋ șȚȘȈȕȈȝ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ șȖȦȏȈ
Ȑ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕȈȝ ǭȊȘȖȗȣ ș ȘȈȏȌȍȓȤȕȣȔȐ
șȐșȚȍȔȈȔȐ șȉȖȘȈ ȖȚȝȖȌȖȊ)

ǵȈȓȐȟȐȍ ȌȈȕȕȖȋȖ ȏȕȈȟȒȈ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ,
ȟȚȖ ȐȏȌȍȓȐȍ ȕȍȓȤȏȧ țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȌȘțȋȐȔȐ
ȉȣȚȖȊȣȔȐ ȖȚȝȖȌȈȔȐ ȗȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȍȋȖ șȘȖȒȈ șȓțȎȉȣ.
Ǭȓȧ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ ȕȈȕȍșȍȕȐȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ țȡȍȘȉȈ
ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȍ ȐȓȐ ȏȌȖȘȖȊȤȦ ȓȦȌȍȑ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ
ȕȍȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȔȖȑ țȚȐȓȐȏȈȞȐȐ ȖȚȝȖȌȖȊ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȖȚȌȍȓȐȚȤ ȐȏȌȍȓȐȍ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȚȐȗȖȊ ȖȚȝȖȌȖȊ Ȑ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȑ ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȍ. ǺȈȒȖȑ ȗȖȌȝȖȌ
șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȔț ȗȖȊȚȖȘȕȖȔț
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȘȍșțȘșȖȊ. ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ țȚȐȓȐȏȈȞȐȐ ȌȈȕȕȖȋȖ
ȗȘȖȌțȒȚȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ț ȗȘȖȌȈȊȞȈ
ȗȘȖȌțȒȚȈ ȐȓȐ Ȋ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȝ ȖȘȋȈȕȈȝ ȊȓȈșȚȐ.
ǩȐȏȕȍș-ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȐ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȗȖșȚȈȊȡȐȒț
Ȑ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȗȖȓȖȎȍȕȐȧȔȐ Ȑ țșȓȖȊȐȧȔȐ ȌȖȋȖȊȖȘȈ
ȗȖȒțȗȒȐ. ǬȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤșȧ
ȊȔȍșȚȍ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȔȐ ȖȚȝȖȌȈȔȐ.

ǯȕȈȟȖȒ ǭǹǶ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Samsung

ǯȕȈȟȖȒ ǭǹǶ Samsung ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȒȖȔȗȈȕȐȍȑ
Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ, ȉȍȏȖȗȈșȕȣȝ
Ȍȓȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ. ǹȖȏȌȈȕȐȍ ȥȚȖ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȏȕȈȟȒȈ – ȖȌȕȈ Ȑȏ ȔȍȘ ȒȖȔȗȈȕȐȐ

Samsung ȗȖ ȏȈȡȐȚȍ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ.