USB- Компактный камера Samsung ST70

Страница: 106 из 109

background image

105

ǪȖȗȘȖșȣ Ȑ ȖȚȊȍȚȣ

Ǫ șȓțȟȈȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȍȗȖȓȈȌȖȒ ș USB-șȖȍȌȐȕȍȕȐȍȔ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȓȍȌțȦȡȍȍ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 6 

DzȖȋȌȈ ȧ ȖȚȒȘȣȊȈȦ ȌȐșȗȍȚȟȍȘ țșȚȘȖȑșȚȊ (ǷțșȒ,

 (ǵȈșȚȘȖȑȒȈ)

ǷȈȕȍȓȤ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

(ǷȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ)

ǹȐșȚȍȔȈ

 (ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ)

ǬȐșȗȍȚȟȍȘ țșȚȘȖȑșȚȊ),

ȚȖ ȊȐȎț Ȋ șȗȐșȒȍ “ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ” ȐȓȐ

“ǬȘțȋȐȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ”, ȘȧȌȖȔ ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ șȚȖȐȚ ȎȍȓȚȣȑ
ȊȖȗȘȖșȐȚȍȓȤȕȣȑ ȏȕȈȒ (?) ȐȓȐ ȊȖșȒȓȐȞȈȚȍȓȤȕȣȑ ȏȕȈȒ (!).

ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȗȘȈȊȖȑ ȒȕȖȗȒȖȑ ȏȈȗȐșȤ ș
ȊȖȗȘȖșȐȚȍȓȤȕȣȔ (?) ȐȓȐ ȊȖșȒȓȐȞȈȚȍȓȤȕȣȔ

(!) ȏȕȈȒȖȔ Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ “ǻȌȈȓȐȚȤ”. 
ǷȍȘȍȏȈȋȘțȏȐȚȍ ǷDz Ȑ șȕȖȊȈ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ
Ȓ ȕȍȔț ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț.

ǪȈȘȐȈȕȚ 7 

 ǭșȓȐ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ ȏȈȗțȡȍȕȣ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ
ȈȕȚȐȊȐȘțșȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ (Norton Anti 

Virus, V3 Ȑ ȌȘ.), ȚȖ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȔȖȎȍȚ ȕȍ
ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȚȤșȧ ȒȈȒ șȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ.

ǷȘȍȒȘȈȚȐȚȍ ȘȈȉȖȚț ȥȚȐȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔ Ȑ ȏȈȚȍȔ
ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȓ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘț.
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȊȘȍȔȍȕȕȖ
ȊȣȒȓȦȟȐȚȤ ȈȕȚȐȊȐȘțșȕțȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔț,
ȗȘȐȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȍȍ ȖȗȐșȈȕȐȐ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 8 

 ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȈ Ȓ ȗȖȘȚț USB, 
ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȔț ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ.

ǰȕȖȋȌȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȘȈșȗȖȏȕȈȚȤ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȍșȓȐ ȖȕȈ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȈ Ȓ
ȗȖȘȚț USB, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȔț ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ
ȗȈȕȍȓȐ ǷDz. Ǫ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȓ ȗȖȘȚț USB ȕȈ ȏȈȌȕȍȑ
ȗȈȕȍȓȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 1 

 USB-ȒȈȉȍȓȤ ȕȍ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕ ȐȓȐ Ȋȣ

ȐșȗȖȓȤȏțȍȚȍ ȒȈȉȍȓȤ ȕȍ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ.

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ
ȗȖșȚȈȊȒȐ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 2 

  ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȍȚșȧ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȔ. ǰȕȖȋȌȈ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȔȖȎȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ Ȋ ȌȐșȗȍȚȟȍȘȍ
țșȚȘȖȑșȚȊ ȒȈȒ [ǵȍȐȏȊȍșȚȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ].

ǪȣȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȖȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ

USB-ȒȈȉȍȓȤ, ȏȈȚȍȔ șȕȖȊȈ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȍȋȖ
Ȑ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț.

ǪȈȘȐȈȕȚ 3 

  ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ

ȕȍȗȘȍȌȊȐȌȍȕȕȈȧ ȖȠȐȉȒȈ.

ǪȣȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȏȈȚȍȔ șȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ
ȍȍ. ǹȕȖȊȈ ȕȈȟȕȐȚȍ ȗȍȘȍȌȈȟț ȜȈȑȓȖȊ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 4 

ǰșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȘȈȏȊȍȚȊȐȚȍȓȤ USB.

ǷȘȐ șȖȍȌȐȕȍȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ Ȑ ǷDz ȟȍȘȍȏ
ȘȈȏȊȍȚȊȐȚȍȓȤ USB ȔȖȋțȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔȣ
Ȑȏ-ȏȈ ȕȍșȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȐ ȘȈȏȊȍȚȊȐȚȍȓȧ Ȑ ǷDz. ǷȖ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȊșȍȋȌȈ șȖȍȌȐȕȧȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ
ǷDz ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȧȔȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ.

ǪȈȘȐȈȕȚ 5 

ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȣ ȓȐ Ȓ ǷDz ȌȘțȋȐȍ USB-ȒȈȉȍȓȐ?

Ǫ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, șȖȍȌȐȕȍȕȕȖȑ ș ǷDz,
ȔȖȋțȚ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ șȉȖȐ, ȍșȓȐ Ȓ ǷDz ȉȣȓȐ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȣ ȌȘțȋȐȍ USB-
ȒȈȉȍȓȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȖȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȌȘțȋȐȍ

USB-ȒȈȉȍȓȐ Ȑ ȖșȚȈȊȤȚȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ
șȖȍȌȐȕȧȍȚ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ǷDz.