( Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 102 из 109

background image

101

2. ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȒȈȔȍȘț.

- DzȖȔȗȤȦȚȍȘ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȉȕȈȘțȎȐȚ ȒȈȔȍȘț.

3. ǵȈ ǷDz ȊȣȉȍȘȐȚȍ [ǴȖȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ĺ ǹȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ ĺ

DCIM ĺ 100PHOTO].

4. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȜȈȑȓȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȖȚȐȚȍ ȗȍȘȍȌȈȚȤ,

ȗȍȘȍȚȈȡȐȚȍ Ȑȝ ȕȈ ǷDz ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȣȠȐ.

 ǭșȓȐ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ș ȒȈȔȍȘȖȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȍ țȌȈșȚșȧ,

ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȊșȗȓȣȊȈȦȡȍȍ ȖȒȕȖ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ
DzȖȔȗȤȦȚȍȘ.

 ǶȚșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȒȈȔȍȘȣ (Ȍȓȧ Windows XP)

ǶȚșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ USB ȒȈȉȍȓȧ Ȍȓȧ Windows Vista/7 
ȊȣȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ.

1. ǭșȓȐ ȕȈ ȒȈȔȍȘȍ ȔȐȋȈȍȚ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ, ȗȖȌȖȎȌȐȚȍ

ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ ȔȐȋȈȕȐȧ.

2. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ( 

 ) ȕȈ ȗȈȕȍȓȐ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ Ȋ

ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȥȒȘȈȕȈ ǷDz.

3. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȊșȗȓȣȊȈȦȡȍȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ.
4. ǶȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȒȈȉȍȓȤ USB.

ǶȉȔȍȕ ȜȈȑȓȈȔȐ ș ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȔ (Ȍȓȧ Windows)