( Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 100 из 109

background image

99

ǶȉȔȍȕ ȜȈȑȓȈȔȐ ș ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȔ (Ȍȓȧ Windows)

ǷȖȌȒȓȦȟȐȊ ȒȈȔȍȘț Ȓ ǷDz, ȔȖȎȕȖ ȖȉȔȍȕȐȊȈȚȤșȧ ȌȈȕȕȣȔȐ.

 ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔ

ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȓ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȦ Ȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȔț
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȦ

ɗɥɟɦɟɧɬ

ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȧ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ

ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ

Intel® Pentium®4 3.2 ǫǫȞ ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȉȣșȚȘȣȑ

AMD Athlon™ FX 2.6 ǫǫȞ ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȉȣșȚȘȣȑ

ɈɁɍ

512 Ǵǩ ȐȓȐ ȉȖȓȤȠȍ

(ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ 1 ǫǩ ȐȓȐ ȉȖȓȤȠȍ)

Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ

ɫɢɫɬɟɦɚ

Windows XP/Vista/7

ɉɪɨɱɟɟ

- ǷȖȘȚ USB

- ǬȐșȒȖȊȖȌ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒȖȊ

- ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚșȧ ȊȐȌȍȖȒȈȘȚȣ nVIDIA 

Geforce 7600GT /ATI X1600 ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ

- ǴȖȕȐȚȖȘ ș ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍȔ 1024x768 ȚȖȟȍȒ

Ȑ ȋȓțȉȐȕȖȑ ȞȊȍȚȈ 16 ȉȐȚ (ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ
ȋȓțȉȐȕȈ ȞȊȍȚȈ 32 ȉȐȚȈ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ

1280 x 1024 ȚȖȟȒȐ)

- Microsoft DirectX 9.0c ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȍȑ

ȊȍȘșȐȐ

Ǭȓȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȑ Windows

 ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ, șȖȉȘȈȕȕȖȋȖ

ȕȍțȗȖȓȕȖȔȖȟȍȕȕȣȔȐ ȓȐȞȈȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȍ
ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȝ ǷDz Ȑ Ƕǹ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ
ȈȕȕțȓȐȘȖȊȈȕȐȦ ȋȈȘȈȕȚȐȑȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ.

 ǻȒȈȏȈȕȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȔȖȋțȚ ȕȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ

ȒȖȘȘȍȒȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ ș 64-ȘȈȏȘȧȌȕȖȑ Ƕǹ Windows XP, 

Vista Ȑ 7.

 ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ Intelli-studio ȔȖȎȍȚ ȕȍȒȖȘȘȍȒȚȕȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ

ȌȈȎȍ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȍȔ ȊșȍȔ șȐșȚȍȔȕȣȔ
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ.

 ǭșȓȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ȕȍ ȖȚȊȍȟȈȍȚ șȐșȚȍȔȕȣȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ,

ȊȐȌȍȖȏȈȗȐșȐ ȔȖȋțȚ ȕȍȒȖȘȘȍȒȚȕȖ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ ȐȓȐ
Ȑȝ ȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȊȘȍȔȍȕȐ.

 ǷȍȘȍȌ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ DirectX 

ȊȍȘșȐȐ 9.0c ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȍȑ.