Informcija par veselbu Компактный камера Samsung ST70

Страница: 52 из 102

background image

LV-3

LV-2

LV-3

LV-2

Informācija par veselību 

un drošību

Saturs

        Brīdinājumi   

Nelietojiet kameru viegli uzliesmojošu vai 

sprādzienbīstamu gāzu un šķidrumu tuvumā
Nelietojiet kameru degvielas, viegli uzliesmojošu vielu vai 

viegli uzliesmojošu ķimikāliju tuvumā. Neuzglabājiet un 

nepārvietojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai 

sprādzienbīstamus materiālus kameras vai tās piederumu 

atrašanās vietā.

Uzglabājiet kameru bērniem un mājdzīvniekiem 

nepieejamā vietā
Uzglabājiet kameru un visus tās piederumus bērniem un 

mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot mazas detaļas, 

tās var izraisīt aizrīšanos vai nopietnus savainojumus. Arī 

kustīgās daļas un piederumi var izraisīt fizisku bīstamību.

Neveiciet darbības, kas varētu kaitēt fotografējamo 

objektu redzei
Nelietojiet zibspuldzi cilvēku vai dzīvnieku ciešā 

tuvumā (tuvāk par 1 m/3 pēdām). Lietojot zibspuldzi 

fotografējamā objekta acu tuvumā, var izraisīt īslaicīgus 

vai neatgriezeniskus redzes bojājumus.

Informācija par veselību un 

drošību ……………………… 2
Kameras izkārtojums  …… 4
Kameras iestatīšana ……… 5

Komplektācija  ………………… 5
Akumulatora un atmiņas kartes 

ievietošana ……………………… 6
Akumulatora uzlāde …………… 6
Kameras ieslēgšana …………… 7
Iespēju izvēle …………………… 7

Fotoattēlu vai videoklipu 

uzņemšana  ………………… 8
Failu atskaņošana ………… 9
Failu pārsūtīšana uz datoru 

(sistēmā Windows)…………10
Tehniskie dati  ……………… 11

1
8

7

21
66

99
96

15
12
18
38