осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 170 из 174

background image

Қосымша

Ақаулықтарды жою

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мына шешімдерді тексеріңіз.

АҚАУЛЫҚ

ШЕШІМІ

Қашықтан басқару құралымен ешбір әрекетті 

орындау мүмкін емес.

•  Қашықтан басқару құралындағы батареяларды тексеріңіз. Оларды ауыстыру 

қажет болуы мүмкін.

•  Қашықтан басқару құралы мен ойнатқыш арасы 6,1 метрден аспауы тиіс.

•  Батареяларды шығарып алып, қашықтан басқару құралындағы 

микропроцессордың қуатын бітіру үшін бір немесе бірнеше түймені бірнеше 

минут басып тұрыңыз. Батареяларды қайта салып, қашықтан басқару құралын 

қайта қосып көріңіз.

Диск ойнатылмайды.

•  Диск суреті жоғары қаратылып салынғанын тексеріңіз.

•  Blu-ray/ DVD дискісінің аймақтық кодын тексеріңіз.

Диск мәзірі көрсетілмейді.

•  Дискіде диск мәзірлерінің бар екенін тексеріңіз.

Экранда тыйым салу хабарламасы көрсетіледі.

•  Бұл хабарлама жарамсыз түйме басылған кезде көрсетіледі.

•  Blu-ray/DVD дискісінің бағдарламалық құралы бұл мүмкіндікті (мысалы, 

бұрыштарды) қолдамайды.

•  Ауқымнан тыс тақырыпты, тарау нөмірін немесе іздеу уақытын сұрадыңыз.

Ойнату режимі Баптау мәзіріндегі таңдаудан 

өзгеше.

•  Диск тиісті функциямен кодталмаған болса, Баптау мәзірінде таңдалған кейбір 

функциялар дұрыс істемеуі мүмкін.

Экран пішімін өзгерту мүмкін емес.

•  Экран пішімі Вlu-ray/ DVD дискісінде бекітілген.

•  Бұл ойнатқыштың ақаулығы емес.

Дыбыс жоқ.

•  Дыбыс опциялары мәзірінен Цифрлық шығыс параметрі дұрыс таңдалғанын 

тексеріңіз.

Экран бос.

•  HDMI шығыс сигналының параметрі теледидар қолдамайтын ажыратымдылыққа 

орнатылғанда (мысалы, 1080p), теледидарда бейне көрсетілмеуі мүмкін.

•  Дискті салмастан, @ түймесін (алдыңғы панельде) 5 секундтан артық басып 

тұрыңыз. Параметрлердің барлығы зауыттық мәндерге қайтарылады.

•  Зауыттық әдепкі параметрлер қалпына келтірілгенде, пайдаланушының сақталған 

бүкіл BD деректері жойылады.

Кілтсөзді ұмыттым

•  Дискті салмастан, @ түймесін (алдыңғы панельде) 5 секундтан артық басып 

тұрыңыз. Барлық параметрлердің, оның ішінде кілтсөздердің, зауыттық мәндері 

қалпына келеді.  

Мұны аса қажетті жағдайда ғана қолданыңыз.

•  Зауыттық әдепкі параметрлер қалпына келтірілгенде, пайдаланушының сақталған 

бүкіл BD деректері жойылады.

54

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   54

2012-04-27   오후 1:47:51