осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 165 из 174

background image

07
Қосымша

•  HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI 

Licensing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері 

немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

•  Oracle және Java — Oracle компаниясының және/немесе оның филиалдарының 

тіркелген сауда белгілері. Басқа атаулар тиісті иелерінің сауда белгілері болуы 

мүмкін.

•  Тегін бағдарламалық құрал лицензиясының ескертуі

 - Тегін бағдарламалық құралды қолданғанда өнім мәзірінде Тегін бағдарламалық құралдың 

лицензиялары параметрін қолдануға болады.

•  Blu-ray Disc™, Blu-ray™ және логотиптер Blu-ray Disc Association ұйымының сауда белгілері болып табылады.

Қазақша  

49

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   49

2012-04-27   오후 1:47:51