осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 164 из 174

background image

Қосымша

ҮШІНШІ ТАРАП МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. СОЛАЙ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН 

МАЗМҰНҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ЕШБІР МАҚСАТТА SAMSUNG ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. 

SAMSUNG КЕЗ КЕЛГЕН ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕСТЕН, САТУҒА НЕМЕСЕ БЕЛГІЛІ БІР 

МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН ТІКЕЛЕЙ ТҮРДЕ БАС ТАРТАДЫ. SAMSUNG КОМПАНИЯСЫ 

ҚҰРЫЛҒЫ АРҚЫЛЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕШБІР МАЗМҰННЫҢ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТІҢ ДӘЛДІГІНЕ, ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, 

УАҚТЫЛЫЛЫҒЫНА, ЗАҢДЫЛЫҒЫНА НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫҒЫНА КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ, СОНДАЙ-АҚ SAMSUNG КОМПАНИЯСЫ 

ЕШБІР ЖАҒДАЙДА, СОНЫҢ ІШІНДЕ НЕМҚҰРАЙДЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА, ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, ҚОСЫМША, ҚОСАЛҚЫ 

НЕМЕСЕ ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС ЗИЯНДАР, ЗАҢГЕР АҚЫСЫ, ШЫҒЫНДАР НЕМЕСЕ ҚҰРАМЫНДАҒЫ АҚПАРАТТАН Я СОҒАН 

БАЙЛАНЫСТЫ, СОНДАЙ-АҚ, ОСЫНДАЙ ЗАЛАЛДАРДЫҢ ТУУ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН БОЛСА ДА, СІЗДІҢ 

НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ҮШІНШІ ТАРАПТЫҢ МАЗМҰНДЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТІ ПАЙДАЛАНУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН КЕЗ 

КЕЛГЕН БАСҚА ЗИЯНДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ (КЕЛІСІМ НЕМЕСЕ ДЕЛИКТ БОЙЫНША) БОЛМАЙДЫ.

Үшінші тарап қызметтерін кез келген уақытта жоюға немесе тоқтатуға болады, сондай-ақ Samsung компаниясы ешбір мазмұнның немесе 

қызметтің кез келген уақыт аралығында пайдалану мүмкіндігі туралы мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді. Үшінші тараптар 

мазмұн мен қызметтерді Samsung басқара алмайтын желілер және тасымалдау құралдары арқылы тасымалдайды. Осы жауапкершіліктен 

бас тарту мәлімдемесінің жалпы мазмұнын шектеместен, Samsung компаниясы құрылғы арқылы қамтамасыз етілген кез келген мазмұнның 

немесе қызметтің кідіртілуіне немесе тоқтатылуына қатысты жауапкершіліктен бас тартады. 

Samsung компаниясы мазмұнға және қызметтерге қатысты тұтынушы қызметіне жауапты да, кінәлі де болмайды. Мазмұнға немесе 

қызметтерге қатысты кез келген мәселе немесе сұрау мазмұнның және қызметтің тиісті провайдерлеріне тікелей жіберілуі тиіс.

лицензия

•  «Dolby» және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері 

болып табылады.

•  5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 нөмірлі АҚШ патенттері бойынша және басқа АҚШ пен дүние 

жүзіндегі берілген және қарастырылып жатқан патенттер бойынша өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ 

DTS пен Таңба бірге тіркелген сауда белгілер, ал DTS 2.0+Digital Out DTS Inc компаниясының сауда 

белгісі болып табылады. Өнімде бағдарламалық құрал бар. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

•  DivX

 - ABOUT БЕЙНЕСІ ТУРАЛЫ: DivX® – Rovi корпорациясының еншілесі болып табылатын DivX, LLC 

компаниясы жасаған сандық бейне пішімі. Бұл – DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified®  

құрылғысы. Қосымша ақпарат пен файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіретін бағдарламалық құралдар алу үшін, 

www.divx.com торабына кіріңіз.

 - DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) (Талап бойынша бейне) фильмдерін 

ойнату үшін, бұл DivX Certified® құрылғысы тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының орнату мәзірінен 

DivX VOD бөлімін табыңыз. Тіркеуді аяқтау туралы қосымша ақпарат алу үшін, vod.divx.com торабына өтіңіз.

 - HD 1080p ажыратымдылығына дейінгі DivX® бейнесін, соның ішінде жоғары класты мазмұнды ойнататын DivX 

Certified®. 

DivX®, DivX Certified® және олармен байланысты логотиптер Rovi корпорациясы мен оның еншілес 

компанияларының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. 

Мына АҚШ патенттерінің біреуімен немесе бірнешеуімен қорғалған: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

2.0+Digital Out

48

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   48

2012-04-27   오후 1:47:50