Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 158 из 174

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

Жібер

1.  ▲▼◄► түймелерін пайдаланып 

файлды таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз.

2.  Жүктеу керек әр дыбыс жолы немесе 

файл үшін қайталаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Сондай-ақ, оң жақтағы Барл-н таңдау 

параметріне өтіп, содан кейін 

түймесін басып барлық дыбыс жолдарын 

немесе файлдарды таңдауға болады.

3.  Оң жақта Жібер пәрменін таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

4.  ▲▼ түймелерін пайдаланып 

файлдарды немесе дыбыс жолдарын 

жүктеу керек желідегі торапты 

таңдаңыз да, содан кейін 

түймесін басыңыз.

Кіру/Жуй шығу Кіру/шығу функциясы желілік Samsung 

есептік жазбасына кіруге мүмкіндік береді.

Ойн. тіз-е қосу

Ойнату тізімін жасау я болмаса ойнату 

тізіміне файлдарды немесе дыбыс 

жолдарын қосу үшін таңдаңыз.
1.  ▲▼◄► түймелерін пайдаланып 

дыбыс жолын немесе файлды 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

2.  Қосу керек әр дыбыс жолы немесе 

файл үшін қайталаңыз.

3.  Оң жақта Қосу пәрменін таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

4.  Пайда болған экранда келесі 

әрекеттердің бірін орындаңыз : 

•  Дыбыс жолдарын немесе файлдарды 

қосу керек ойнату тізімін таңдаңыз да, 

v

 түймесін басыңыз.

•  Жаңа жасау пәрменін таңдаңыз да, 

v

 түймесін басыңыз. Пайда болған 

қалқымалы пернетақтада жаңа ойнату 

тізімінің атауын жасаңыз. Сандарды 

қашықтан басқару құралындағы 

сандарды пайдаланып енгізіңіз. 

Әріптерді ▲▼◄► түймелерін 

пайдаланып жүгіргіні жылжытып, содан 

кейін v түймесін басу арқылы 

енгізіңіз. Аяқтағанда, экранның төменгі 

жағында Дайын пәрменіне өтіңіз де, 

v

 түймесін басыңыз.

Жою (ойнату 

тізімі)

Қарап жатқан экранға байланысты, өшірілетін 

мультимедиадан (мысалы, USB құрылғысын) 

файлды өшіру немесе ойнату тізімін жою 

үшін «Жою» пәрменін таңдаңыз.

Ойн. тіз. өзг-у

«Ойн. тіз. өзг-у» пәрменін бар ойнату 

тізімінен файлдарды немесе дыбыс жолдарын 

алып тастау үшін пайдаланыңыз. Ойнату 

тізімі бар жад құрылғысын ойнатқышқа салу 

немесе жалғау керек.
1.  ▲▼◄► түймелерін пайдаланып 

файлды таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз.

2.  Алып тасталатын әр дыбыс жолы 

немесе файл үшін қайталаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Сондай-ақ, оң жақтағы «Выбрать все» 

параметріне өтіп, содан кейін 

түймесін басып барлық дыбыс жолдарын 

немесе файлдарды таңдауға болады.

3.  Оң жақта Алып тас пәрменін таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

Ағымдағы 

топты ойнату

«Әртіс», «Жанры», «Альбом», «Тақ-п», 

«Ең соңғы күн», «Ең ерте күн» немесе «Ай 

сайын» бойынша сұрыптағаннан кейін, 

сұрыптау нәтижесі болып табылатын 

топты таңдаңыз (мысалы, тамызда 

түсірілген барлық суреттер), содан кейін 

тек сол топтағы файлдарды ойнату немесе 

қарау үшін «Ағымдағы топты ойнату» 

параметрін таңдаңыз.

Ойнату тізіміне 

өту

Негізгі AllShare экранының «Ән.тізімі» 

бөліміне өту үшін таңдаңыз.

Кодтау

Кодтау – ол тілге немесе географиялық 

аймаққа байланысты өзгереді – 

ойнатқыштың файлдарды немесе дыбыс 

жолдарын сұрыптау, реттеу және көрсету, 

күндерді көрсету жолын, т.б. өзгертеді. 

«Кодтау» параметрін кодтауды өз тіліңізге 

немесе географиялық аймағыңызға сай 

болатындай өзгерту үшін таңдаңыз.

Ақпарат

Мультимедиа файлы мен мазмұны туралы 

ақпаратты көрсетеді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск түріне немесе жад құрылғысына қарай Құралд. мәзірі 

әртүрлі болуы мүмкін. Опциялардың барлығын көрсету 

мүмкін бола бермейді.

42

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   42

2012-04-27   오후 1:47:48