файл блектелген кезде Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 157 из 174

background image

05
Мультимедиа файлдарын ойнату

файл бөлектелген кезде 

«Құралд.» мәзірін пайдалану

Файл бөлектелгенде, TOOLS түймесін басыңыз.

Көрін

Сұрыптау опцияларына қол жеткізу үшін таңдаңыз : 

«Әртіс», «Жанры», «Ай сайын», «Ең соңғы күн», 

т.б. пайда болатын сұрыптау опциялары жад және 

мультимедиа түріне байланысты.

Каталог режімі

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Жад құрылғысындағы қалталарды 

көрсету үшін таңдаңыз.

Атауы

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Жад құрылғысындағы барлық 

фотосурет немесе бейне файлдарын тақырыбы 

бойынша сұрыптау үшін таңдаңыз.

Әртіс

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Сұрыптау үшін «Әртіс» параметрін 

таңдаңыз да, жад құрылғысындағы музыка 

дыбыс жолдарының барлығын әнші бойынша 

көрсетіңіз.

Альбом

«Көрін» функциясының экранында пайда болады. 

Сұрыптайтын альбомды таңдаңыз да, жад 

құрылғысындағы музыка дыбыс жолдарының 

барлығын альбом бойынша көрсетіңіз.

Жанры

«Көрін» функциясының экранында пайда болады. 

Сұрыптау үшін «Жанры» параметрін таңдаңыз да, 

жад құрылғысындағы музыка дыбыс жолдарының 

барлығын жанр бойынша көрсетіңіз.

Ең соңғы күн

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Жад құрылғысындағы бүкіл 

фотосурет немесе бейне файлдарын 

сұрыптау, содан кейін ең соңғыдан ең 

ерте күнге дейін көрсету үшін таңдаңыз.

Ең ерте күн

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Жад құрылғысындағы бүкіл 

фотосурет немесе бейне файлдарын 

сұрыптау, содан кейін ең ертеден ең 

соңғы күнге дейін көрсету үшін таңдаңыз.

Ай сайын

«Көрін» функциясының экранында пайда 

болады. Жад құрылғысындағы барлық 

фотосурет немесе бейне файлдарын жасалған 

айы бойынша сұрыптау үшін таңдаңыз.

Таңдап ойнату

«Таңдап ойнату» параметрі ойнату үшін 

нақты музыка, бейне және фотосурет 

файлдарын таңдауға мүмкіндік береді. 

Ол негізінен барлық мультимедиа үшін 

бірдей жұмыс істейді. Төмендегі мысал 

фотосуреттерге арналған.
1.  Таңдау экранында ▲▼◄► 

түймелерін пайдаланып қарайтын 

фотосуретті таңдаңыз да, v 

түймесін басыңыз.  

Дыбыс жолының сол жағында 

құсбелгі пайда болады.

2.  Көргіңіз келетін әр фотосурет үшін 

1-қадамды қайталаңыз.

3.  Фотосуретті таңдауды болдырмау 

үшін оны бөлектеңіз де, v 

түймесін басыңыз.

4.  Аяқтағанда, ◄► түймелерін 

пайдаланып Ойнату пәрменін 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. 

Сіз таңдалған фотосуреттерді 

қамтитын слайд-шоу басталады.

5.  Слайд-шоуды кідірту үшін v 

түймесін бір рет басыңыз. Слайд-

шоуды қайтадан бастау үшін v 

түймесін қайтадан басыңыз.

6.  Слайд-шоуды тоқтату үшін RETURN 

түймесін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Слайд-шоу басталғаннан кейін 

слайд-шоуды TOOLS түймесін басу 

және «Слайд-шоу» мәзірін көрсету 

арқылы басқаруға болады. 40-беттегі 

«Құралд.» мәзірін пайдалану» бөлімін 

қараңыз.

Жіберу

Таңдалған файлдарды Picasa, Facebook, 

Cloud Storage немесе Family Story 

тораптарына жүктеу үшін, Жіберу 

опциясын таңдаңыз.

«Жіберу» пәрменін пайдалану үшін 

желідегі торапта есептік жазбаны орнатып, 

содан кейін кіру функциясын пайдаланып 

кіру керек.

Қазақша  

41

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   41

2012-04-27   오후 1:47:48