Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 156 из 174

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

6.  Дыбыс жолын тізімнен алып тастау үшін 

оған жылжып барыңыз да, v түймесін 

қайтадан басыңыз. 

Дыбыс жолындағы құсбелгі алынады.

7.  Аяқтағанда, ► түймесін басып «Алу» 

параметрін таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз. Алу қалқымалы терезесі пайда 

болады.

8.  Алу процесін бастау үшін v түймесін 

басыңыз. Алуды аяқтау жолағы қалқымалы 

терезесі пайда болады.

9.  Алу аяқталғанда «Үзіліс аяқталды.» хабары 

пайда болады. v түймесін басыңыз.

10.  Воспроизведение экранына оралу үшін 

RETURN түймесін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бұл функцияны DTS Audio CD дискісімен пайдалануға 

болмайды.

 

\

Бұл функцияны кейбір дискілер қолдамауы мүмкін.

 

\

.mp3 пішіміне 192 Кбит/сек сапасымен кодталады.

фотосурет мазмұнын ойнату 

DVD, USB, ұялы құрылғыда немесе компьютерде 

орналасқан фотосурет мазмұнын ойнатуға болады. 

«Құралд.» мәзірін пайдалану

Ойнату кезінде TOOLS түймесін басыңыз.

«

Фотосур.

»

 тіз-е 

өту 

Ағымдағы мультимедиадағы фотосуреттер 

тізіміне өту үшін таңдаңыз.

Слайд-шоуды 

бастау

Слайд көрсетілімін қосу үшін таңдаңыз.

Слайдшоу 

жылдамдығы

Слайд-шоу жылдамдығын орнату үшін 

таңдаңыз.

Слайдшоу әсері Слайд-шоудің арнайы әсерлерін орнату 

үшін таңдаңыз.

Фондық 

музыканы қосу

Слайд-шоуды көріп жатқанда музыка 

тыңдау үшін таңдаңыз.

Фондық әуен 

орнатымы

Фондық музыка параметрін орнату үшін 

таңдаңыз.

Сурет режимі

Сурет параметрлерін орнату үшін таңдаңыз.

 - Динамика. : анықтықты арттыру үшін 

таңдаңыз.

 - Стандартты : көру қолданбаларының 

көбіне таңдаңыз.

 - Фильм : бұл фильмдерді көруге 

арналған ең жақсы параметр болып 

табылады.

 - Пайдаланушы : тиісінше айқындық 

және шуды азайту функциясын реттеуге 

мүмкіндік береді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

BD wise функциясы қолданылғанда, 

бұл мәзір көрсетілмейді.

Масшт

Ағымдағы суретті ұлғайту үшін таңдаңыз. 

(4 есеге дейін үлкейтеді)

Бұру

Суретті айналдыру үшін таңдаңыз. (Бұл 

параметр арқылы суретті сағат тілі бойынша 

немесе сағат тіліне қарсы бұруға болады.)

Таңдап ойнату 40-42 беттерді қараңыз.
Кіру/Жуй шығу 40-42 беттерді қараңыз.
Ақпарат

Сурет туралы ақпаратты көрсетеді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск түріне немесе жад құрылғысына қарай Құралд. мәзірі 

әртүрлі болуы мүмкін. Барлық опцияларды көрсету мүмкін емес.

 

\

Фондық музыка функциясын қосу үшін фотосурет файлы 

музыка файлымен бірдей жад мультимедиасында болуы 

керек. 

Бірақ, дыбыс сапасына MP3 файлының бит жылдамдығы, 

фотосуреттің өлшемі және кодтау әдісі әсер етуі мүмкін.

 

\

Субтитрді және КГ графикасын толық экран режимінде 

үлкейтуге болмайды.

40

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   40

2012-04-27   오후 1:47:48