Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 154 из 174

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

BONUSVIEW 

бейнесі

Қалаған Bonusview опциясын таңдаңыз.

BONUSVIEW 

аудиосы
«Бейнелер» тіз-е 

өту

Ағымдағы мультимедиадағы бейнелер 

тізіміне өту үшін таңдаңыз.

Ақпарат

Бейне файл туралы ақпаратты көру үшін 

таңдаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск түріне немесе жад құрылғысына қарай Құралд. мәзірі 

әртүрлі болуы мүмкін. Қосымша опцияларды 40~42 

беттерінен қараңыз.

 

\

Бит ағыны жоғары (20 Мбит/с немесе одан көп) бейне 

файлдар ойнатқыштың мүмкіндіктерін шектеп, ойнатылым 

кезінде ойнатуды тоқтатып тастауы мүмкін.

музыканы ойнату басқару

DVD, USB, ұялы құрылғыда немесе компьютерде 

орналасқан музыка мазмұнын ойнатуды басқаруға болады.

Музыканы ойнату қолданылатын 

қашықтан басқару құралының түймелері

1

САНД. түймелер : Дыбыс жолының нөмірін басыңыз. 

Таңдалған дыбыс жолы ойнатылады.

2

5

 түймесі : дыбыс жолының ойнатылуын тоқтатады.

3

Өткізіп жіберу : ойнату кезінде ойнату тізімінің 

алдыңғы немесе келесі бетіне өту үшін ЖАСЫЛ (B) 

немесе САРЫ (C) түймені басыңыз.

4

Тез ойнату (тек аудио ықшам дискілерде (CD-DA))

Ойнату кезінде 3 немесе 4 түймесін басыңыз. 

3

 немесе 4 түймесін басқан сайын ойнату 

жылдамдығы өзгереді.

5

түймесі : дыбыс жолын кідіртеді.

6

түймесі : түймесі ағымдағы таңдалған дыбыс жолын ойнатады.

Құралд. мәзірін пайдалану

Ойнату кезінде TOOLS түймесін басыңыз.

Көрін

40-42 беттерді қараңыз.

Каталог режімі 40-42 беттерді қараңыз.
Атауы

40-42 беттерді қараңыз.

Әртіс

40-42 беттерді қараңыз.

Альбом

40-42 беттерді қараңыз.

Жанры

40-42 беттерді қараңыз.

Таңдап ойнату 40-42 беттерді қараңыз.
Ойнату тізіміне өту 40-42 беттерді қараңыз.

Алу

Алу функциясы ықшам диск аудиосын 

mp3 пішіміне түрлендіріп, түрлендірілген 

файлдарды ойнатқышқа жалғанған USB 

құрылғысына сақтайды. 40-42 беттердегі 

«Алу» бөлімін қараңыз.

Ақпарат

(Мазмұны) туралы ақпаратты көру үшін 

таңдаңыз : файл өлшемі, жасалған күні, т.б.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск түріне немесе жад құрылғысына қарай Құралд. мәзірі әртүрлі 

болуы мүмкін. Қосымша опцияларды 40~42 беттерінен қараңыз. 

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

1

4

5
6

2

3

38

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   38

2012-04-27   오후 1:47:47