Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 153 из 174

background image

05
Мультимедиа файлдарын ойнату

Атын іздеу

Егер дискіде немесе құрылғыда бірнеше 

фильм болса, басқа тақырыпты бастауды 

таңдаңыз.
1.  «Атын іздеу» тармағын таңдап, содан 

кейін v түймесін басыңыз.

2.  ▲▼ түймелерін пайдаланып 

фильмді таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз.

Тарауды іздеу

Таңдалған тарауды ойнату үшін таңдаңыз.
1.  «Тарауды іздеу» тармағын таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

2.  ▲▼ түймелерін пайдаланып 

тарауды таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз.

Уақытты іздеу

Фильмді таңдалған уақыт нүктесінен 

ойнату үшін таңдаңыз.
1.  «Уақытты іздеу» тармағын таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

2.  Сандық түймелерді пайдаланып өту 

керек уақыт нүктесін енгізіңіз де, 

v

 түймесін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Сондай-ақ, фильмді алға немесе кері 

айналдыру үшін ◄► түймелерін 

пайдалануға болады. 

◄► түймелерін басқан сайын фильм 

бір минут алға немесе кері айналады.

Қайталау реж.

Фильмді, тарауды немесе нақты бөлімді 

қайталау үшін таңдаңыз.

 - Өшіру : Қалыпты ойнатуға қайтып келу 

үшін таңдаңыз.

 - Тақ-п : Таңдалған фильмді қайталау 

үшін таңдаңыз.

 - Тарау : Нақты тарауды қайталау үшін 

таңдаңыз.

 - A-B қайталау : Нақты бөлімді 

қайталау үшін таңдаңыз. 

Қайталау реж.

1.  ▲▼ түймелерін пайдаланып A-B 

қайталауды таңдаңыз да, v 

түймесін басыңыз.

2.  Қайталап ойнату басталатын нүктеде 

(А) v түймесін басыңыз. Фильмді 

ойнатыңыз.

3.  Қайталап ойнату тоқтайтын нүктеде 

(B) v түймесін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

(B) нүктесін (A) нүктесінен кейін 

кемінде 5 секунд ойнату уақытына 

орнату керек.

Толық экран

Толық экран өлшемін өзгерту үшін 

таңдаңыз.

Сурет режимі

Сурет режимін орнату үшін таңдаңыз.

 - Динамикалық : анықтықты және 

жарықтықты арттырады.

 - Стандартты : бұл параметрді көру 

қолданбаларының көбіне таңдаңыз.

 - Фильм : бұл фильмдерді көруге 

арналған ең жақсы параметр.

 - Пайдаланушы : тиісінше айқындық 

және шуды азайту функциясын реттеуге 

мүмкіндік береді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

BD wise функциясы қолданылғанда, 

бұл мәзір көрсетілмейді.

Аудио

Қалаған аудио тілін орнату үшін таңдаңыз.

Субтитр

Қалаған субтитр тілін орнату үшін 

таңдаңыз.

 - Бұл функцияны қашықтан басқару 

құралындағы SUBTITLE түймесін басу 

арқылы да басқаруға болады.

Бұрыш

Көріністі басқа бұрышпен көру үшін 

таңдаңыз. «Бұрыш» опциясы көру үшін 

қол жетімді бұрыштар санын көрсетеді. 

Blu-ray дискінде/DVD дискісінде нақты 

көріністің бірнеше бұрышы болғанда, 

бұрышты өзгерте аласыз.

Қазақша  

37

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   37

2012-04-27   오후 1:47:47