Wi-Fi Direct Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 143 из 174

background image

04
Параметрлер

1.  «Желі параметрлері» экранында Бастау 

опциясын таңдап, v түймесін басыңыз. 

Ойнатқыш бар желілерді іздеп, оларды тізім 

түрінде көрсетеді.

2.  Қажетті желіні таңдап, v түймесін 

басыңыз.

3.  Бұдан әрі тармағын таңдап, v түймесін 

қайтадан басыңыз.

4.  «Қауіпсіздік» экранында желінің қауіпсіздік 

кодын немесе құпия сөзін енгізіңіз. Қашықтан 

басқару құралындағы сан түймешіктерінің 

көмегімен сандарды тікелей енгізіңіз. ▲▼◄► 

түймелерімен әріптерді таңдап, одан кейін 

v

 түймесін басу арқылы әріптерді енгізіңіз.

5.  Аяқтағаннан кейін экранның оң жағынан 

Бұдан әрі пәрменін таңдап, v түймесін 

басыңыз.

6.  «Желі күйі» экраны көрсетіледі. 

Ойнатқыш желілік байланысты тексеруге 

әрекет жасайды, бірақ сәтсіз болады.

7.  Экранның оң жағында IP прм-лері 

пәрменін таңдап, одан кейін v түймесін 

басыңыз. «IP парам-лері» экраны көрсетіледі.

8.  IP режімі жолағын таңдап, оны «Қолмен» 

мәніне орнатыңыз.

9.  Қашықтан басқару құралындағы санды 

түймелерді пайдаланып, Желілік мәндерді 

енгізіңіз. Бір жазба жолағынан екіншісіне 

жылжу үшін қашықтан басқару құралындағы 

▲▼◄► түймелерін пайдаланыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бұл мәндерді Интернет провайдерінен алуға болады. Сондай-

ақ, бұл мәндерді Windows компьютерлерінің көбінде қарап 

алуға болады. Нұсқауларды 26-беттегі «Желілік параметр 

мәндерін алу.» бөлімінен қараңыз.

10.  Аяқтағаннан кейін ОК опциясын бөлектеп, 

v

 түймесін басыңыз. «Желі күйі» экраны 

көрсетіледі. Өнім желілік байланысты 

тексеріп, одан кейін желіге қосылады. 

Аяқтағаннан кейін ОК опциясын бөлектеп, 

v

 түймесін басыңыз.

 

Ğ

WPS(PBC)

25-беттегі «Желілік байланысты реттеу» бөлімінің 

1-3-қадамдарын орындағаннан кейін.
1.  «Желі параметрлері» экранында Бастау 

пәрменін таңдап, v түймесін басыңыз. 

Ойнатқыш бар желілерді іздеп, оларды тізім 

түрінде көрсетеді.

2.  Екі минут ішінде маршрутизатордағы WPS(PBC) 

түймесін басыңыз. Ойнатқыш өзіне керекті желі 

параметрлерінің мәндерін автоматты түрде алып, 

желіңізге қосылады. 

«Желі күйі» экраны көрсетіледі. Ойнатқыш желіге 

желі байланысы расталғаннан кейін қосылады.

Wi-Fi Direct

Сымсыз маршрутизаторсыз, тең құқылы желі 

арқылы Wi-Fi Direct құрылғыларын ойнатқышқа 

және бір-біріне қосуға мүмкіндік береді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Wi-Fi Direct арқылы жалғанған болса, кейбір Wi-Fi Direct 

құрылғылары AllShare функциясын қолдамауы мүмкін. Мұндай 

жағдайда, құрылғылардың арасындағы желілік байланыс әдісін 

өзгертуге кеңес беріледі.

1.  Wi-Fi direct құрылғысын қосып, оның Wi-Fi 

Direct функциясын іске қосыңыз.

2.  Негізгі экранда Параметрлер опциясын 

таңдап, v түймесін басыңыз.

3.  Желі тармағын таңдап, v түймесін 

басыңыз.

4.  Wi-Fi Direct пәрменін таңдап, v түймесін 

басыңыз. 

Қосылуға болатын Wi-Fi Direct құрылғылары 

көрсетіледі.

Display

Audio

Network

System

Support

Жаңарту

Жабу

Wi-Fi Direct

Құрылғы атауы :  [BD]ES6000
Қосылу үшін Wi-Fi Direct құрылғысын таңдаңыз.

AndroidXXXXXXX Ажыратылған

'

 Қайту

Қазақша  

27

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   27

2012-04-27   오후 1:47:43