Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 142 из 174

background image

Параметрлер

< Желілік параметр мәндерін алу >

Сондай-ақ, Желілік параметрлер мәндерін 

Windows компьютерлерінің көбінде қарап алуға 

болады. Желілік параметрлер мәндерін қарап 

алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз : 
•  Windows XP
1.  Windows жұмыс үстелінің төменгі оң 

жағындағы желі белгішесін тінтуірдің оң 

жақ түймесімен басыңыз.

2.  Қалқымалы мәзірден Күй тармағын таңдаңыз.
3.  Көрсетілетін тілқатысу терезесіндегі Қолдау 

қойындысын ашыңыз.

4.  Қолдау қойындысында Мәліметтер түймесін басыңыз. 

Желілік параметрлер көрсетіледі.

•  Windows 7
1.  Windows жұмыс үстелінің төменгі оң 

жағындағы Желі белгішесін басыңыз.

2.  Қалқымалы мәзірден «Желі және бөлісу 

орталығы» тармағын таңдаңыз.

3.  Көрсетілетін тілқатысу терезесінде желі 

байланысыңызға қарай «Жергілікті аймақ 

байланысы» немесе «Сымсыз желі байланысы» 

тармағын таңдаңыз.

4.  Қолдау қойындысында Мәліметтер түймесін басыңыз. 

Желілік параметрлер көрсетіледі.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Windows нұсқасына қарай ақпарат әртүрлі болуы мүмкін.

Сымсыз желі

Сымсыз желі байланысын үш жолмен орнатуға 

болады : 

 - Сымсыз автоматты 

 - Сымсыз қолмен 

 - WPS(PBC) 

Сымсыз желі байланысын реттеген кезде 

ойнатқыш арқылы немесе ойнатқыштың 

ағымдағы сымды байланысы арқылы қосылған 

барлық сымсыз желі құрылғылары ажыратылады.

 

Ğ

Сымсыз (жалпы) - Автоматты

25-беттегі «Желілік байланысты реттеу» бөлімінің 

1-3-қадамдарын орындағаннан кейін.
1.  «Желі параметрлері» экранында Бастау 

пәрменін таңдап, v түймесін басыңыз. 

Ойнатқыш бар желілерді іздеп, оларды тізім 

түрінде көрсетеді.

2.  Қажетті желіні таңдап, v түймесін 

басыңыз.

3.  Бұдан әрі тармағын таңдап, v түймесін 

қайтадан басыңыз.

4.  «Қауіпсіздік» экранында желінің Қауіпсіздік кодын 

немесе құпия сөзін енгізіңіз. 

Қашықтан басқару құралында сан түймелерін 

пайдалана отырып сандарды тікелей енгізуге болады. 

Көрсеткі түймесімен әріпті таңдап, одан кейін v 

түймесін басу арқылы әріптерді енгізіңіз.

5.  Аяқтағаннан кейін экранның оң жағынан 

Бұдан әрі пәрменін таңдаңыз. Ойнатқыш 

желілік байланысты тексеріп, одан кейін 

желіге қосылады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Қауіпсіздік кодын немесе құпия сөзін маршрутизаторды 

немесе модемді орнатуға пайдаланған орнату экрандарының 

бірінен табуға болады.

 

Ğ

Сымсыз (жалпы) - Қолмен

IP мекенжайы статикалық болса немесе Автоматты 

процедура мүмкіндігі жұмыс істемесе, «Желі 

параметрлері» мәндерін қолмен орнатуға қажет болады.

25-беттегі «Желілік байланысты реттеу» бөлімінің 

1-3-қадамдарын орындағаннан кейін.

WPS(PBC)

Бұдан әрі

Болдырмау

Алдыңғы

Жаңарту

Желі параметрлері

Келесi тізімнен сымсыз маршрутизаторды таңдаңыз.

iptime23
ATES_02
DIRECT-vj[BD]E5900
Mirhenge_edu
NetweeN
elt3

26

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   26

2012-04-27   오후 1:47:43