Желлер жне интернет Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 141 из 174

background image

04
Параметрлер

Желілер және интернет

Осы ойнатқыш желіге қосылғанда Smart Hub және 

BD-LIVE сияқты желіге негізделген бағдарламалар 

мен функцияларды қолдануға және ойнатқыштың 

бағдарламалық құралын желілік байланыс арқылы 

жаңартуға болады. Интернет қызметтеріне кіру 

және оларды пайдалану туралы толық ақпаратты 

осы нұсқаулықтың 43-45-беттеріндегі Желілік 

қызметтер тарауынан қараңыз. Желілік байланысты 

реттеуге арналған нұсқаулар төменде берілген.

Желілік байланысты реттеу

Жұмысты бастамас бұрын, Интернет провайдеріне 

хабарласып, IP мекенжайының статикалық немесе 

динамикалық екенін анықтап алыңыз. 

Динамикалық болса және сізде сымды немесе 

сымсыз желі болса, төменде келтірілген Автоматты 

реттеу процедураларын пайдалануды ұсынамыз. 

Сымды желіге қосылатын болсаңыз, реттеу 

процедурасын бастамас бұрын ойнатқышты 

маршрутизаторға LAN кабелімен жалғаңыз. 

Сымсыз желіге қосылатын болсаңыз, бастамас 

бұрын барлық сымды желілік байланыстарды 

ажыратыңыз. 

Желілік байланысты реттеуді бастау үшін 

төмендегі қадамдарды орындаңыз : 
1.  Негізгі экранда Параметрлер опциясын 

таңдап, v түймесін басыңыз.

2.  Желі тармағын таңдап, v түймесін 

басыңыз.

3.  Желі параметрлері тармағын таңдап, v 

түймесін басыңыз.

4.  Төмендегі сымды желілерге арналған 

нұсқауларға немесе 26-беттен басталатын 

сымсыз желілерге арналған нұсқауларға өтіңіз.

Сымды желі

 

Ğ

Сымды - Автоматты

Жоғарыдағы 1-3 қадамдарын орындағаннан кейін : 
1.  «Желі параметрлері» экранында Бастау 

опциясын таңдап, v түймесін басыңыз. 

Ойнатқыш сымды байланысты анықтап, 

желілік байланысты тексереді де, одан 

кейін желіге қосылады.

 

Ğ

Сымды - Қолмен

IP мекенжайы статикалық болса немесе Автоматты 

процедура мүмкіндігі жұмыс істемесе, «Желі 

параметрлері» мәндерін қолмен орнату қажет болады.

Жоғарыдағы 1-3 қадамдарын орындағаннан кейін : 
1.  «Желі параметрлері» экранында Бастау 

опциясын таңдап, v түймесін басыңыз. 

«Желі күйі» экраны көрсетіледі. 

Ойнатқыш желілік байланысты тексеруге 

әрекет жасайды, бірақ сәтсіз болады.

2.  Экранның оң жағынан IP прм-лері 

тармағын таңдап, v түймесін басыңыз. 

«IP парам-лері» экраны көрсетіледі.

3.  IP режімі жолағын таңдап, оны «Қолмен» 

мәніне орнатыңыз.

4.  Қашықтан басқару құралындағы санды 

түймелерді пайдаланып, Желілік мәндерді 

енгізіңіз. Бір жазба жолағынан екіншісіне 

жылжу үшін қашықтан басқару құралындағы 

▲▼◄► түймелерін пайдаланыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бұл мәндерді Интернет провайдерінен алуға болады. Сондай-

ақ, бұл мәндерді Windows компьютерлерінің көбінен қарап 

алуға болады. Нұсқауларды 26-беттегі «Желілік параметр 

мәндерін алу.» бөлімінен қараңыз.

5.  Аяқтағаннан кейін ОК опциясын бөлектеп, v 

түймесін басыңыз. Ойнатқыш желілік байланысты 

тексеріп, одан кейін желіге қосылады.

IP прм-лері

OK

Қайтал.

Алдыңғы

Желі параметрлері

Сымды желі байланысы сәтсіз болды.

IP авт. түрде орнатылмады. IP мекенжайын авт.түрде орнату үшін 

мына әрекеттерді керіңіз. Немесе «IP параметрлері» тармағын 

таңдау арқ. IP мекенжайын қолмен орнатыңыз.- DHCP серв-нің 

маршрут-рда қосылғанын тексеріңіз де, маршрут-рды ѳшіріп қайта 

қос-з. - Толық ақп. алу үшін, Интернет пров-не хабар-з.

MAC мекенжайы XX : XX : XX : XX : XX : XX

IP мекенжайы 

0.0.0.0

Ішκі желі қалқаны 

0.0.0.0

Кѳмей 0.0.0.0

DNS сервер 

0.0.0.0

Қазақша  

25

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   25

2012-04-27   오후 1:47:42